Un re­fu­gi

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Ri­ve­ro­la EMMA

Puig­de­mont bus­ca man­te­nir les es­pa­ses en alt amb l’Es­tat es­pa­nyol. Té molt d’ho­me fe­rit. I té ra­ons per sen­tir-se ai­xí. En­ca­ra que no to­tes les ur­pa­des les hi ha cla­vat l’Es­tat. Tam­bé els pro­pis es van unir a la pe­na i ell ma­teix es va au­to­le­si­o­nar a l’obli­dar que el seu deu­re era ser­vir al bé de tot­hom. ERC es­tà pa­gant un preu molt alt per la car­re­ra desen­fre­na­da del procés. Es van sal­tar mas­sa bar­re­res, no no­més la le­ga­li­tat. ¿Va ser ig­no­ràn­cia, in­cons­ci­èn­cia o exal­ta­ció? L’úni­ca co­sa cer­ta és que la re­a­li­tat de Jun­que­ras a la pre­só és deso­la­do­ra.

El ca­ta­la­nis­me que ge­ne­ra­va ma­jo­ri­es des de la di­fe­rèn­cia ha sal­tat pels ai­res. I aques­ta vo­la­du­ra ens ha fet pit­jors i més fe­bles. No­més so­bre els seus fo­na­ments pot cons­truir-se un nou re­fu­gi col·lec­tiu. El que per­me­ti que uns tor­nin a sen­tir-se aco­llits i al­tres pu­guin re­fle­xi­o­nar so­bre quin ca­mí se­guir per de­fen­sar els seus le­gí­tims an­hels.

Ni el PSC ni Ca­ta­lu­nya en Co­mú van com­plir els seus ob­jec­tius elec­to­rals. Aques­ta de­cep­ció pot­ser ex­pli­ca el baix per­fil de les du­es for­ma­ci­ons. Però la me­lan­co­lia no ser­veix per a res. Hau­ria de ser pos­si­ble tro­bar en­tre ells, ERC i JxCat (o PDECat) les res­tes del ca­ta­la­nis­me i mar­car unes lí­ni­es de go­vern que pro­te­gei­xin el Par­la­ment de més de­ri­ves. La pri­me­ra obli­ga­ció de tots els di­pu­tats hau­ria de ser re­cu­pe­rar l’au­to­go­vern. Si, a més a més, es co­men­ça a cons­truir un re­fu­gi on ca­pi­guem tots, dei­xa­rem de se­guir per­dent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.