Tinc un veí que és un ma­ne­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO -

Jo sem­pre he cre­gut en la sort. Molt es­pe­ci­al­ment en les pe­ti­tes sorts. El que en di­em «des­tí» és una al­tra co­sa. Es de­fi­neix com «una po­tèn­cia so­bre­hu­ma­na que, su­po­sa­da­ment, fi­xa de ma­ne­ra an­ti­ci­pa­da els es­de­ve­ni­ments». La sort és més mo­des­ta que el des­tí. És un fet o un en­ca­de­na­ment de fets afor­tu­nats.

Si no crec en el des­tí, l’ex­pe­ri­èn­cia de la vi­da em fa dir que he es­tat afor­tu­nat. Mi­ro al meu vol­tant i mi­ro en­re­re, com és pro­pi dels qui ac­cep­tem la ve­lle­sa amb la cal­ma pos­si­ble.

No fa­ré la llis­ta de les grans sorts, po­dria cau­re en la pe­dan­te­ria. Ci­ta­ré una pe­ti­ta sort: la de te­nir, dos pi­sos més avall del meu, els dos ve­ïns que tinc: Joan Vic­tor i la se­va do­na.

Víc­tor pu­ja a pas­sar re­vis­ta, com a la mi­li, però no por­ta ar­mes si­nó ei­nes pa­cí­fi­ques

No es trac­ta d’una ge­ne­ra­lit­za­da cor­te­sia a peu d’as­cen­sor: «pas­si vos­tè, no, vos­tè pri­mer, a quin pis va?».

anys m’he après el nom de Víc­tor, però la me­va do­na i jo li di­em, de ma­ne­ra afec­tu­o­sa, el ma­ne­tes.

És una ma­ne­ra d’ano­me­nar­lo molt jus­ti­fi­ca­da. Per­què ell té una tra­ça que jo no tinc quan es trac­ta de so­lu­ci­o­nar pe­tits pro­ble­mes ca­so­lans. Un apa­rell que no s’en­ge­ga i no sé per què. Ell ho sap. I no té cap pro­ble­ma per en­fi­lar-se a una es­ca­la i jo no tinc al­tra fei­na que dir-li: «Vi­gi­li». O «vi­gi­la», per­què ja ens hem fet amics.

un pa­rell o tres de di­es sen­se que li de­ma­nem au­xi­li, pu­ja a ca­sa per pre­gun­tar-nos «tot va bé?» «Sí, mo­des­ta­ment però tot fun­ci­o­na».

No li par­la­rem pas d’un pe­tit pro­ble­ma el dia que tor­na de va­can­ces.

Ai­xò m’ha fet pen­sar en el temps del ser­vei mi­li­tar, quan el co­ro­nel se’ns acos­ta­va per «pas­sar-nos» re­vis­ta, però el meu veí no por­ta ar­mes. En tot cas, por­ta ei­nes pa­cí­fi­ques car­re­ga­des de bo­na vo­lun­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.