Vo­lem una de­mo­crà­cia «nor­mal»

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO -

Ca­da dia em tre­uen més de po­lle­gue­ra les de­cla­ra­ci­ons del Go­vern es­pa­nyol so­bre Ca­ta­lu­nya, i ca­da dia em sor­prèn més que la res­ta de par­tits po­lí­tics les ig­no­rin amb un si­len­ci ver­go­nyós que do­na car­ta blan­ca al PP per con­ti­nu­ar ac­tu­ant im­pu­ne­ment. Ma­ri­a­no Ra­joy, trac­tant els ca­ta­lans d’in­cul­tes, ens ha re­co­ma­nat ele­gir un pre­si­dent «nor­mal» d’una for­ma «nor­mal». ¿Com es pot ser tan cí­nic? A Ca­ta­lu­nya, se­nyor Ra­joy, ja te­ní­em un pre­si­dent «nor­mal»: el que vos­tès, amb el 155 in­ter­pre­tat de ma­ne­ra clara­ment in­cons­ti­tu­ci­o­nal, i amb el con­sen­ti­ment del PSOE i Cs, van des­ti­tuir. Des­prés d’ave­nir-nos a par­ti­ci­par en unes elec­ci­ons im­po­sa­des, com que el re­sul­tat del 21-D no els ha agra­dat,

ara re­sul­ta que no es pot in­ves­tir un can­di­dat «nor­mal».

Car­les Puig­de­mont és el cap de llis­ta de JxCat i el can­di­dat pro­po­sat pel pre­si­dent del nos­tre Par­la­ment «nor­mal» a ser in­ves­tit no­va­ment pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat. El pro­ble­ma és que, com que es va veu­re obli­gat a exi­li­ar­se, la se­va in­ves­ti­du­ra no pot ser «nor­mal». Li agra­di o no, Puig­de­mont ha de ser in­ves­tit per­què ell és el can­di­dat de­mo­crà­tic que la gent ha ele­git, i no per afany de per­so­na­lis­me. Aques­ta és la de­mo­crà­cia que vo­lem i no­més aques­ta és la «nor­mal».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.