El po­ble, per so­bre d’in­de­pen­den­tis­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO -

És cert que el 21-D va gua­nyar l’in­de­pen­den­tis­me, però se’ns va obli­dar pre­gun­tar-nos qui va ser l’au­tèn­tic gua­nya­dor. No par­lo de Ciu­ta­dans ni de la dre­ta na­ci­o­na­lis­ta en con­junt. En aques­ta llui­ta pa­tri­ò­ti­ca de ban­de­res va gua­nyar el so­bi­ra­nis­me pa­tri­ò­tic. Si es trac­tés d’una guer­ra, gua­nya­ria qui es­ti­més més la se­va es­ti­ma­da pà­tria. ¿Per què par­lo d’una ob­vi­e­tat que tots sa­ben? Per­què, com a ca­ta­là, he sen­tit enor­gu­llir-se in­nom­bra­bles ve­ga­des «els meus» del pro­gres­sis­me en al­ça que hi ha a Ca­ta­lu­nya. Men­tre el de­cli­vi d’un par­tit ca­tò­lic de dre­tes evi­den­cia el tra­di­ci­o­na­lis­me a la ve­lla Es­pa­nya, es con­so­li­da­va un mo­vi­ment re­vo­lu­ci­o­na­ri d’es­quer­res que pro­po­sa­va un can­vi de­mo­li­dor.

Pocs di­es abans de re­sol­dre’s el fu­tur de Ca­ta­lu­nya, no­més de­ma­no que l’es­quer­ra fre­ni un pacte in­de­pen­den­tis­ta que no fa­ria més que pro­lon­gar un con­flic­te que ja avor­reix els ca­ta­lans. ¿Tant hi fa qui si­gui el pre­si­dent men­tre go­ver­ni per a tots els ca­ta­lans? No es pot em­pren­dre un procés de cons­truc­ció de la re­pú­bli­ca sen­se unes ba­ses sò­li­des, i aques­tes es pro­dui­ran quan s’ini­ci­ïn re­for­mes so­ci­als, s’apro­vin lleis al Par­la­ment i quan el po­ble ca­ta­là es­ti­gui per so­bre de so­bi­ra­nis­tes i in­de­pen­den­tis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.