L’oblit i res més

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Mi­quel Ara­guas L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat

Vull par­lar so­bre García Iranzo, di­bui­xant ara­go­nès es­ta­blert a Barcelona que vaig te­nir la sort de conèi­xer i a qui ad­mi­ra­va des de la me­va in­fan­te­sa per la cre­a­ció del que va ser el seu per­so­nat­ge prin­ci­pal del cò­mic d’aven­tu­res El Cac­hor­ro, edi­tat per Bru­gue­ra des del 1951 fins al 1960. En la me­va opi­nió, po­dria fi­gu­rar en­tre aquest grup pri­vi­le­gi­at de mit­ja dot­ze­na de di­bui­xants que cons­ti­tu­ei­xen el mi­llor del cò­mic del se­gle pas­sat, com Am­bros, Dar­nis, Blas­co, Boix­car o Ju­ez. No obs­tant, aquest any, en què es com­pleix el cen­te­na­ri del seu nai­xe­ment, tinc la ter­ri­ble sos­pi­ta que no se li de­di­ca­rà cap ex­po­si­ció als seus tre­balls. Ai­xí és com es ma­ta la me­mò­ria dels nos­tres ar­tis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.