La gran­ja de l’hor­ror

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Ali­son Be­cer­ril De­so­cu­pa­da. Ma­drid

El pro­gra­ma Sal­va­dos de diu­men­ge 4 de fe­brer cen­trat en la in­dús­tria por­ci­na va fer es­cla­tar la po­lè­mi­ca a les xar­xes so­ci­als. Uns s’in­dig­na­ven de­fen­sant que el pro­gra­ma mos­tra­va una àrea de re­cu­pe­ra­ció sa­ni­tà­ria i no pas una gran­ja de porcs. De­ma­na­ven tran­quil·li­tat als con­su­mi­dors as­se­gu­rant que aque­lla carn no hau­ria ar­ri­bat mai als nos­tres plats, com tam­poc po­di­en fer-ho els an­ti­bi­ò­tics. Els al­tres són els obli­dats. Per­què, dei­xem-ho clar, la te­le­vi­sió, amb més o menys in­ten­ció, ma­ni­pu­la l’es­pec­ta­dor, és una co­sa que tots hem as­si­mi­lat. No es trac­ta de si te­ni­en la raó els que es pre­o­cu­pa­ven per la se­va sa­lut o els que con­si­de­ra­ven del tot im­pos­si­ble que aque­lla carn fos des­ti­na­da al con­sum hu­mà.

L’er­ror es­tà en el fet que el pro­gra­ma so­bre la to­xi­ci­tat dels ali­ments era un al­tre. L’ús al qual des­ti­nes­sin aque­lla carn i l’ex­cés d’an­ti­bi­ò­tics eren dos ar­gu­ments de su­port, però no els prin­ci­pals. El te­ma cen­tral era el pa­ti­ment d’aquells ani­mals. No obs­tant, el de­bat so­bre els drets dels tre­ba­lla­dors d’aquest sector amb prou fei­nes va veu­re la llum. El del pa­ti­ment, un as­pec­te que cap dels dos bàn­dols ne­ga­va que exis­tís, no­més va ser trac­tat per una mi­no­ria i al­gu­nes as­so­ci­a­ci­ons ani­mals. L’im­por­tant era que aquells porcs exis­ti­en, dins o fo­ra de la llei, i amb in­de­pen­dèn­cia de quin fos el seu des­tí.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.