Es­claus de la bom­bo­lla

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Jos­hua M. Pri­e­to Barcelona

¿Com és pos­si­ble que el tre­ba­lla­dor as­sa­la­ri­at s’ha­gi em­po­brit tant? Els prin­ci­pals res­pon­sa­bles de la si­tu­a­ció ac­tu­al són els suc­ces­sius go­verns de­mo­crà­tics des del pri­mer –i úl­tim– re­al­ment ho­nest: el de Suá­rez. Dic ai­xò per­què la cau­sa de la bom­bo­lla im­mo­bi­li­à­ria que ens ha ar­ru­ï­nat i em­po­brit a tots els obrers as­sa­la­ri­ats es­tà bà­si­ca­ment en du­es me­su­res po­lí­ti­ques: pri­mer va ser l’alli­be­ra­ment del preu del llo­guer, que va per­me­tre que aquests fos­sin tan cars com hi­po­te­car-se de per vi­da. I se­gon, treu­re del càl­cul de l’IPC la com­pra o el llo­guer de la vi­ven­da. Amb ai­xò, la gran des­pe­sa obli­ga­tò­ria i ne­ces­sà­ria de qual­se­vol fa­mí­lia no re­per­cu­teix en la pu­ja­da del sa­la­ri. Per ai­xò, la vi­ven­da es va po­der en­ca­rir un 50% anu­al des del 1990 al 2007, ai­xí ha hi­po­te­cat i ar­ru­ï­nat tots els tre­ba­lla­dors que es van que­dar sen­se fei­na. Per a més in­ri, les du­es me­su­res les va pren­dre un mi­nis­tre so­ci­a­lis­ta: Mi­guel Boyer. No n’han tin­gut prou i han tor­nat amb la bom­bo­lla tu­rís­ti­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.