Un atac dels EUA a Sí­ria des­ta­pa la pre­sèn­cia de mer­ce­na­ris rus­sos

Els morts a Deir Ez-Zor per­ta­nyen a Wag­ner, una em­pre­sa de seguretat vin­cu­la­da al Krem­lin Molts dels com­ba­tents, que llui­ten al cos­tat de les tro­pes d’As­sad, van es­tar tam­bé a Ucra­ï­na

El Periódico de Catalunya [Català] - - PANORAMA INTERNACIONAL - ADRIÀ ROCHA CUTILLER

Uu­nes dese­nes de ciu­ta­dans rus­sos van mo­rir, fa una set­ma­na, a l’est de Sí­ria, a Deir Ez-Zor, en un bom­bar­deig dels Es­tats Units. L’úl­ti­ma ve­ga­da que aquest pa­ís, en una ac­ció mi­li­tar, va ma­tar per­so­nes d’aques­ta na­ci­o­na­li­tat va ser du­rant la guer­ra del Vi­et­nam i la guer­ra fre­da. D’ai­xò en fa més de 50 anys. Els morts eren rus­sos, amb pas­sa­port i na­ci­o­na­li­tat rus­sa, però Mos­cou ne­ga sa­ber qui són. «No­més dis­po­sem d’in­for­ma­ció re­fe­ri­da als nos­tres sol­dats», ha dit el por­ta­veu del Krem­lin, Di­mi­tri Peskov.

Se­gons l’opo­si­ció rus­sa, no obs­tant, el Go­vern men­teix. Mos­cou no ho re­co­neix, però se­gons una no­va in­ves­ti­ga­ció del di­a­ri Fon­tanka, cen­te­nars de rus­sos in­te­grats a les fi­les de l’ano­me­nat Grup Wag­ner com­ba­ten, sub­con­trac­tats, a fa­vor del rè­gim de Da­masc a Sí­ria. I els morts en el bom­bar­deig for­ma­ri­en part d’aques­ta or­ga­nit­za­ció. Fins i tot les se­ves fo­tos han apa­re­gut en mit­jans de co­mu­ni­ca­ció rus­sos.

El Grup Wag­ner, es­pè­cie de Blackwa­ter a la rus­sa, és un mi­ni­e­xèr­cit pa­ra­mi­li­tar pri­vat que, su­po­sa­da­ment, ha par­ti­ci­pat en les du­es úl­ti­mes guer­res en què Rús­sia s’ha em­bran­cat. I en les du­es –Sí­ria i Ucra­ï­na– ha llui­tat en fa­vor dels ma­tei­xos que re­ben el su­port rus. «Tots els mer­ce­na­ris rus­sos que com­ba­ten al cos­tat de Rús­sia a Sí­ria per­ta­nyen a Wag­ner. En di­uen com­pa­nyia mi­li­tar pri­va­da però en re­a­li­tat és una uni­tat cre­a­da i pa­ga­da pel Go­vern», diu Rus­lan Le­ví­ev, di­rec­tor de l’Equip d’In­ves­ti­ga­ció de Con­flic­tes (CIT), grup opo­si­tor.

A UNA BA­SE MI­LI­TAR Les acu­sa­ci­ons de con­ni­vèn­cia les ba­sen en el fet que, se­gons as­se­gu­ren, Wag­ner té el seu cen­tre en una ba­se mi­li­tar al sud de Rús­sia; i en el fet que di­ver­sos mer­ce­na­ris han re­but con­de­co­ra­ci­ons ofi­ci­als de l’Es­tat. «Els nos­tres ac­ti­vis­tes i in­ves­ti­ga­dors d’al­tres mit­jans, en­tre ells del di­a­ri Fon­tanka, s’han acos­tat a aques­ta ca­ser­na i els sol­dats els han re­co­ne­gut que Wag­ner hi té la se­va ba­se», as­se­gu­ra Le­ví­ev.

El Grup Wag­ner, se­gons la in­ves­ti­ga­ció, gi­ra al vol­tant del seu cap, Di­mi­tri Utkin, un ex­mem­bre de les for­ces es­pe­ci­als rus­ses re­ti­rat el 2013. Ell és qui li va po­sar el nom a la mi­lí-

cia. Afi­ci­o­nat a l’es­tè­ti­ca i la ide­o­lo­gia na­zis, Utkin va op­tar pel nom de Wag­ner, el com­po­si­tor pre­fe­rit de Hit­ler.

Però la se­va fí­lia per l’Ale­ma­nya na­zi no s’aca­ba aquí: d’acord amb el ci­tat di­a­ri Fon­tanka, Utkin, men­tre llui­ta­va a Ucra­ï­na a fa­vor dels re­bels pro­rus­sos, es va po­sar un casc a l’es­til del que uti­lit­za­va la Wehr­macht du­rant la se­go­na guer­ra mun­di­al. Des­prés de llui­tar en aque­lla guer­ra, se su­po­sa, Utkin va mar­xar a Sí­ria, on po­dria ser ara.

I és just al pa­ís àrab on el Grup Wag­ner ope­ra ma­jo­ri­tà­ri­ment. Se­gons la in­ves­ti­ga­ció, 250 mer­ce­na­ris rus­sos han mort a Sí­ria des del 2015. En to­tal, comp­tant tam­bé els que han mort en el con­flic­te ucra­ï­nès, la xi­fra ar­ri­ba­ria als 600.

Són molts en re­la­ció amb el vo­lum de la com­pa­nyia, d’uns 650 ho­mes en l’ac­tu­a­li­tat. «Som la pri­me­ra ona­da. En­trem i, quan ve­iem les po­si­ci­ons de l’ene­mic, do­nem les co­or­de­na­des per als atacs ae­ris. Des­prés ve­nen les for­ces es­pe­ci­als si­ri­a­nes», ex­pli­ca un ex­mem­bre. «Ens en­vi­en al da­vant, com a car­nas­sa, ar­mats tan sols amb ba­io­ne­tes i AK-47. Tots re­ben en­tre­na­ment, però al fi­nal, molts mi­li­ci­ans aca­ben apre­nent úni­ca­ment com dis­pa­rar i com no mo­rir im­me­di­a­ta­ment», as­se­gu­ra.

LA FIRMA DE PUTIN A Rús­sia no hi ha cap llei que pro­hi­bei­xi ni per­me­ti els grups mi­li­tars pri­vats. La in­ves­ti­ga­ció diu que el Krem­lin ha uti­lit­zat el Grup Wag­ner de for­ça de xoc a Sí­ria i Ucra­ï­na: una ma­ne­ra que molt pocs sol­dats re­gu­lars mo­rin en com­bat. «Rús­sia no ho re­co­neix, però vam tro­bar un do­cu­ment ofi­ci­al en què es fe­ia men­ció del Grup Wag­ner i que es­ta­va fir­mat pel ma­teix Vla­dí­mir Putin», diu Le­ví­ev, opo­si­tor i in­ves­ti­ga­dor. «De­ma­nem a Putin que cla­ri­fi­qui el que pas­sa. Ciu­ta­dans rus­sos es­tan mo­rint en mas­sa. Ne­gar-ho és del tot in­a­cep­ta­ble», diu l’opo­si­tor Gri­gor Iav­linski, mem­bre de la in­ves­ti­ga­ció.

Però si molts mer­ce­na­ris ca­uen, ¿per què hi ha ciu­ta­dans rus­sos que se­guei­xen llui­tant ai­xí? La res­pos­ta, se­gons Fon­tanka, és el sa­la­ri de 3.000 eu­ros al mes i la fal­ta de fei­nes de­cents a Rús­sia. «Lle­vat de Mos­cou i Sant Pe­ters­burg no hi ha fei­na. Amb sort, i gai­re­bé nin­gú en té, pots tro­bar-ne un amb 200 eu­ros de sou. Ai­xí és com hi ha cua per anar a la mi­lí­cia», diu un pa­ra­mi­li­tar.

Di­mi­tri Utkin, lí­der de la mi­lí­cia, és afí a la ide­o­lo­gia na­zi i va es­co­llir el nom del mú­sic pre­fe­rit de Hit­ler

EFE / YAHYA NEMAH

Vo­lun­ta­ris de la De­fen­sa Ci­vil Sí­ri­a­na bus­quen su­per­vi­vents en­tre la ru­na de l’atac ae­ri con­tra la ciu­tat d’Id­lib, el 5 de fe­brer pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.