Pe­ti­ta aju­da per a l’as­set­ja­da Gu­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - PANORAMA INTERNACIONAL -

Un com­boi d’aju­da hu­ma­ni­tà­ria amb men­jar per a 7.000 per­so­nes va entrar ahir a la pro­vín­cia si­ri­a­na de Gu­ta, tres me­sos des­prés de l’úl­tim en­vi­a­ment. Al no­vem­bre, ca­mi­ons amb men­jar i me­de­ci­nes de la Mit­ja Llu­na Ro­ja Si­ri­a­na i l’ONU van acon­se­guir que el rè­gim de Da­masc els dei­xés entrar amb aju­da per a 40.000 per­so­nes, en una re­gió on en vi­uen atra­pa­des 400.000. De fa anys, la zo­na es­tà tan­ca­da i as­set­ja­da per les for­ces d’As­sad. El men­jar no hi ar­ri­ba, però sí les bom­bes i les ar­mes quí­mi­ques que, se­gons les Na­ci­ons Uni­des, s’han usat a Gu­ta con­tra la po­bla­ció ci­vil.

La fam és ar­ma i ne­go­ci. Gu­ta és en l’ac­tu­a­li­tat un dels pocs bas­de ti­ons que l’opo­si­ció si­ri­a­na en­ca­ra con­tro­la. L’al­tre gran ter­ri­to­ri és Id­lib. És con­tra aques­tes re­gi­ons que As­sad ha in­ten­si­fi­cat les úl­ti­mes ofen­si­ves. A Id­lib, els bom­bar­de­jos rus­sos i del rè­gim cau­sen una no­va cri­si de re­fu­gi­ats. A Gu­ta, no: la pro­vín­cia es­tà tan­ca­da. No s’hi pot entrar ni se’n pot sor­tir. Da­masc con­dem­na els 400.000 ha­bi­tants a su­por­tar tant la fam com les bom­bes.

La set­ma­na pas­sa­da, en no­més sis di­es, 270 per­so­nes van mo­rir a Gu­ta en bom­bar­de­jos rus­sos i d’As­sad, se­gons l’Ob­ser­va­to­ri Si­rià pels Drets Hu­mans. La gent, se­gons aques­ta or­ga­nit­za­ció amb seu a Lon­dres i in­for­mants so­bre el ter­reny, al no po­der fu­gir s’ama­ga en ca­ses i so­ter­ra­nis. I gai­re­bé nin­gú s’atre­veix a sor­tir.

Els atacs con­ti­nu­en i el nom­bre de morts aug­men­ta men­tre els hos­pi­tals, ata­pe­ïts, sen­se equips i de ve­ga­des sent ob­jec­tiu dels avi­ons, es ve­uen obli­gats a tan­car. «El que pas­sa a Gu­ta és un es­càn­dol, i po­dria ser un crim de guer­ra», as­se­gu­ra Na­ci­ons Uni­des que, si vol que Da­masc, tant en tant, li dei­xi entrar men­jar i me­de­ci­nes a Gu­ta, pot dir el pe­cat però no el pe­ca­dor. L’ONU no pot as­se­nya­lar As­sad com el res­pon­sa­ble d’aquest pos­si­ble «crim de guer­ra».

«Més de 4.000 fa­mí­li­es a Gu­ta ori­en­tal vi­uen en bo­de­gues i bún­quers. Els nens es­tan fa­mo­lencs, bom­bar­de­jats i atra­pats. I el set­ge sig­ni­fi­ca que no te­nen on fu­gir», de­nun­cia Sa­ve The Chil­dren. El Con­sell de Seguretat de l’ONU con­si­de­ra una pro­pos­ta de Su­è­cia i Kuwait d’un al­to el foc de 30 di­es per po­der en­tre­gar l’aju­da hu­ma­ni­tà­ria ne­ces­sà­ria. Però Rús­sia, amb dret de ve­to, va re­but­jar una pe­ti­ció si­mi­lar fa poc temps.

L’en­vi­a­ment co­breix les ne­ces­si­tats de poc més de 7.000 per­so­nes quan n’hi ha 400.000 d’atra­pa­des a la zo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.