Zu­ma ce­deix i di­mi­teix fi­nal­ment com a pre­si­dent de Sud-àfri­ca

El CNA li ha­via do­nat un ul­ti­mà­tum per re­nun­ci­ar o pa­tir una mo­ció de cen­su­ra La de­ci­sió po­sa fi a una dè­ca­da mar­ca­da pels es­càn­dols po­lí­tics i eco­nò­mics

El Periódico de Catalunya [Català] - - INTERNACIONAL - EL PERIÓDICO

Ja­cob Zu­ma va anun­ci­ar fi­nal­ment ahir que ac­cep­ta di­mi­tir com a pre­si­dent de Sud-àfri­ca en com­pli­ment de les or­dres del seu pro­pi par­tit, el Con­grés Na­ci­o­nal Africà (CNA), que li ha­via do­nat un ul­ti­mà­tum per re­nun­ci­ar i po­sar fi ai­xí a un man­dat de nou anys en el po­der plens d’es­càn­dols po­lí­tics i eco­nò­mics. Mal­grat ma­ni­fes­tar-se en «des­a­cord» amb la re­so­lu­ció del CNA, Zu­ma va co­mu­ni­car la se­va de­ci­sió fi­nal en un dis­curs a la te­le­vi­sió poc abans del fi­nal del ter­mi­ni. El CNA l’ha­via com­mi­nat a di­mi­tir pels ca­sos de cor­rup­ció o sot­me­tre’s a una mo­ció de cen­su­ra al Par­la­ment on no tin­dria el seu su­port.

En una al·lo­cu­ció de 30 mi­nuts di­ri­gi­da al pa­ís, Zu­ma va as­se­nya­lar la se­va dis­con­for­mi­tat per la for­ma com el CNA ha for­çat la se­va sor­ti­da an­ti­ci­pa­da des­prés de l’elec­ció de Cy­ril Ra­map­ho­sa com a pre­si­dent del par­tit el desem­bre pas­sat, però va afir­mar que ac­cep­ta­va les se­ves or­dres.

«He ar­ri­bat a la de­ci­sió de di­mi­tir com a pre­si­dent de la re­pú­bli­ca amb efec­tes im­me­di­ats», va ma­ni­fes­tar Zu­ma. «En­ca­ra que es­tic en des­a­cord amb la de­ci­sió del li­de­rat­ge de la me­va or­ga­nit­za­ció, sem­pre he si­gut un mem­bre dis­ci­pli­nat», va afe­gir.

SU­PORT A L’OPO­SI­CIÓ El par­tit go­ver­nant, he­ge­mò­nic a Sud-àfri­ca des de l’èpo­ca de Nel­son Man­de­la, ha­via as­se­gu­rat que la mo­ció per apar­tar-lo es vo­ta­ria avui. «No s’ha de per­dre cap vi­da en nom meu. I tam­poc s’ha de di­vi­dir el CNA en nom meu», va dir. El CNA, que va subs­ti­tuir Zu­ma com a lí­der del par­tit al desem­bre pel vi­ce­pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa, li va or­de­nar re­nun­ci­ar com a pre­si­dent di­marts. Com que no ho va fer, el CNA va dir que re­col­za­ria una mo­ció de l’opo­si­ció al Par­la­ment per fer-lo fo­ra del po­der.

La di­mis­sió de Ja­cob Zu­ma aca­ba amb la car­re­ra d’aquest ex­llui­ta­dor de la re­sis­tèn­cia con­tra l’apart­heid. Zu­ma, de 75 anys, tam­bé era cone­gut per les se­ves qua­tre do­nes, per la se­va llen­gua afi­la­da i per un man­dat mar­cat per gai­re­bé una dè­ca­da d’es­càn­dols que han po­la­rit­zat la Na­ció de l’Arc Iris de Man­de­la.

800 CÀR­RECS El de­bat so­bre la sor­ti­da pre­ma­tu­ra de Zu­ma, que te­nia un man­dat fins al 2019, s’ha­via in­ten­si­fi­cat els úl­tims di­es de­to­nat per la se­va mala imat­ge i pels greus es­càn­dols de cor­rup­ció que l’en­vol­ten. El ja expresident es­tà im­pli­cat en mol­tes acu­sa­ci­ons, in­clo­sos 800 càr­recs per cor­rup­ció so­bre con­trac­tes d’ar­mes de fi­nals dels anys 90 o les in­ves­ti­ga­ci­ons per ha­ver usat l’Es­tat per afa­vo­rir em­pre­sa­ris afins amb con­ces­si­ons pú­bli­ques mi­li­o­nà­ri­es.

En la se­va tu­mul­tu­o­sa dè­ca­da en el po­der, Zu­ma va so­bre­viu­re a di­ver­ses mo­ci­ons de cen­su­ra, a múl­ti­ples acu­sa­ci­ons de cor­rup­ció i a pro­tes­tes al car­rer. Al­guns dels es­càn­dols van es­cla­tar fins i tot anys abans d’ac­ce­dir a la pre­si­dèn­cia del Go­vern, el 2009. Men­tre era vi­ce­pre­si­dent del CNA, Zu­ma va ser acu­sat de vi­o­lar Fe­zeki­le Khwe­zi Kuz­mayo, fi­lla se­ro­po­si­ti­va d’un amic em­pre­so­nat amb ell a Rob­ben Is­land du­rant l’era de l’apart­heid. Va ser ab­solt el 2006, però tam­bé va ser ri­di­cu­lit­zat per les mas­ses des­prés d’afir­mar que es dut­xa­va des­prés de man­te­nir re­la­ci­ons se­xu­als per re­duir el risc de con­ta­gi del VIH.

Ja­cob Zu­ma EXPRESIDENT DE SUD-ÀFRI­CA

AP / THEMBA HADEBE

Ja­cob Zu­ma anun­cia a la seu del Go­vern sud-africà a Pre­tò­ria, ahir, la re­nún­cia a la pre­si­dèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.