«L’opo­si­ció no hem sa­but re­ma­tar el cha­vis­me»

El Periódico de Catalunya [Català] - - INTERNACIONAL - KIM AMOR

An­to­nio Le­dez­ma, exal­cal­de de Ca­ra­cas, ahir al Pa­lau Ma­caya de Barcelona.

Exal­cal­de de Ca­ra­cas i di­ri­gent de l’opo­si­ció ve­ne­ço­la­na

An­to­nio Le­dez­ma, de 62 anys, va ser al­cal­de de Ca­ra­cas del 2008 fins al 2015, quan va ser des­ti­tu­ït acu­sat de cons­pi­ra­ció. Va es­tar pri­mer a la pre­só i des­prés en ar­rest do­mi­ci­li­a­ri fins que es va es­ca­par del pa­ís al no­vem­bre, pri­mer a Co­lòm­bia i des­prés a Es­pa­nya. Crí­tic amb el di­à­leg amb el Go­vern, que es va tren­car fa una set­ma­na, i fa­vo­ra­ble al boi­cot de les pre­si­den­ci­als del 22 d’abril, Le­dez­ma ha es­tat a Barcelona en un col·lo­qui or­ga­nit­zat pel Me­mo­ri­al Xa­vi­er Ba­ta­lla al Pa­lau Ma­caya de l’Obra So­ci­al La Cai­xa.

–¿Ma­du­ro és més bel·li­ge­rant amb l’opo­si­ció del que va ser Chá­vez? –Són alum­nes de la ma­tei­xa es­co­la: au­to­ri­ta­ris, amb vo­ca­ció de cab­dill. Es mo­uen so­bre­tot amb fra­ses fe­tes; te­nen un ma­teix dis­curs amb el qual es trac­ta d’exal­tar una su­po­sa­da re­vo­lu­ció. Bus­quen sem­pre l’ene­mic ex­tern, que és l’im­pe­ri yankee o l’an­tic im­pe­ri es­pa­nyol. Te­nen les ma­tei­xes males ha­bi­li­tats per usar in­de­gu­da­ment els re­cur­sos de l’Es­tat. L’úni­ca di­fe­rèn­cia és que Ma­du­ro no és mi­li­tar.

–L’opo­si­tor Hen­ri­que Ca­pri­les va per­dre per un punt les pre­si­den­ci­als del 2013 que va gua­nyar Ma­du­ro i el 2015 l’opo­si­ció va gua­nyar les le­gis­la­ti­ves. Han es­tat a punt de der­ro­tar el cha­vis­me ¿Què ha pas­sat? –No ho hem sa­but re­ma­tar. La nos­tra com­pe­tèn­cia no era Ma­du­ro si­nó dis­pu­tar el po­der a un es­tat tot­po­de­rós, que ha­via con­ver­tit els tri­bu­nals en com­par­ses ju­rí­di­ques del rè­gim; que te­nia la po­li­cia i les For­ces Ar­ma­des per re­pri­mir; les ins­ti­tu­ci­ons de l’Es­tat re­du­ï­des a ti­te­lles del po­der Exe­cu­tiu per mun­tar ju­di­cis ar­re­glats als líders dis­si­dents. En el cas de Ca­pri­les ens va fal­tar fer­me­sa i en les par­la­men­tà­ri­es no vam sa­ber com­plir el com­pro­mís de desig­nar un nou po­der elec­to­ral i un nou po­der judicial. Vam ac­tu­ar de bo­na fe i vam apos­tar per un su­po­sat di­à­leg que va aca­bar sent una ma­ni­o­bra de Ma­du­ro per gua­nyar temps.

–En les re­gi­o­nals de l’oc­tu­bre, l’opo­si­ció hi va par­ti­ci­par i les va per­dre... –Des­prés de der­ro­tar Ma­du­ro en les par­la­men­tà­ri­es ells van re­sol­dre tan­car el capí­tol de l’au­to­ri­ta­ris­me com­pe­ti­tiu i inau­gu­rar l’au­to­ri­ta­ris­me pur, que és el que ha pas­sat amb aques­tes elec­ci­ons frau­du­len­tes.

–Però qua­tre dels cinc go­ver­na­dors ele­gits de l’opo­si­ció van ju­rar da­vant de l’As­sem­blea Cons­ti­tu­ent, que l’opo­si­ció no re­co­neix, i van ac­cep­tar els re­sul­tats ¿Com ex­pli­ca ai­xò? –És el que nos­al­tres con­si­de­rem que va ser el tren­ca­ment de la co­he­rèn­cia de l’opo­si­ció i ai­xò és el que hem de cor­re­gir.

–Vos­tè par­la de fer una pur­ga de l’opo­si­ció. ¿A què es re­fe­reix? –Vull dir que ens re­tro­bem. Per ti­rar en­da­vant un can­vi cal una di­rec­ció que l’en­cer­ti. És ne­ces­sa­ri la co­he­rèn­cia. Si adop­tem una es­tra­tè­gia s’ha de com­plir i no fer salts al mig del ca­mí, com ha pas­sat.

–¿El di­à­leg no li sem­bla una bo­na es­tra­tè­gia? –El di­à­leg és un pa­tri­mo­ni de la hu­ma­ni­tat, s’ha de cui­dar i pre­ser­var per­què no es pros­ti­tu­ei­xi. El que ha pas­sat és que aquest di­à­leg ha si­gut una pa­rò­dia. La gent sent que s’han bur­lat d’ella. Els ciu­ta­dans sen­ten que des­prés de l’ini­ci del di­à­leg amb (José Luis Ro­drí­guez) Za­pa­te­ro el que hi ha ha­gut és més pre­sos po­lí­tics, més re­pres­sió, s’ha agu­dit­zat la cri­si hu­ma­ni­tà­ria i el Go­vern ha gua­nyat temps.

–¿Per què és tan crí­tic amb el pa­per de me­di­a­dor de Za­pa­te­ro? –No ha ju­gat net i ha in­cli­nat els seus pas­sos cap al rè­gim.

–Vos­tè apos­ta per més san­ci­ons i per boi­co­te­jar les elec­ci­ons d’abril. ¿Aques­ta és la mi­llor es­tra­tè­gia? –Es trac­ta de fer jus­tí­cia i, com que no hi ha jus­tí­cia a Ve­ne­çu­e­la, n’hi ha d’ha­ver a ni­vell in­ter­na­ci­o­nal. A Ve­ne­çu­e­la han ma­tat es­tu­di­ants i han em­pre­so­nat gent per pro­tes­tar. Aquests de­lic­tes no po­den que­dar im­pu­nes. A Ve­ne­çu­e­la hi ha alts fun­ci­o­na­ris re­la­ci­o­nats amb el nar­co­trà­fic que han co­mès es­can­da­lo­sos ca­sos de cor­rup­ció. Al Banc d’An­dor­ra hi ha comp­tes mul­ti­mi­li­o­na­ris, i ai­xò són di­ners mal tin­guts. Men­tre la gent es­tà men­jant de les es­com­bra­ri­es en un pa­ís ric, aquests pa­ios es­tan do­nant-se la bo­na vi­da a cos­ta del que han ro­bat.

«En el procés de di­à­leg, Za­pa­te­ro no ha ju­gat net i ha in­cli­nat els seus pas­sos cap al rè­gim»

«Ma­du­ro ha tan­cat el capí­tol de l’ab­so­lu­tis­me com­pe­ti­tiu per inau­gu­rar el de l’au­to­ri­ta­ris­me pur»

– No sem­bla que aques­ta es­tra­tè­gia es­ti­gui acon­se­guint avan­ços... –Jo crec que sí. Fa uns anys, la co­mu­ni­tat in­ter­na­ci­o­nal era per­mis­si­va i quan dè­iem que te­ní­em un mons­tre a les en­tra­nyes no ens cre­ien. Ara es­tà pre­o­cu­pa­da.

–¿L’elit an­tic­ha­vis­ta no es­tà con­tri­buint tam­bé al boi­cot eco­nò­mic i a la cri­si? –De cap ma­ne­ra. El boi­cot eco­nò­mic el va fer Chá­vez i Ma­du­ro quan van ex­pro­pi­ar més de 3,5 mi­li­ons d’hec­tà­re­es de ter­ra que eren pro­duc­ti­ves. Nos­al­tres érem au­to­su­fi­ci­ents en ar­ròs i ca­fè i ara hem d’im­por­tar l’ar­ròs. El boi­cot el fa aquest rè­gim que ha tan­cat fà­bri­ques i que ha ex­pro­pi­at fin­ques. Te­nim la in­fla­ció més ele­va­da del món, els sa­la­ris més bai­xos i les ta­xes més al­tes de cri­mi­na­li­tat. Aquest és el me­nú de la re­vo­lu­ció so­ci­a­lis­ta.

JOAN PUIG

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.