Pérez de los Co­bos tor­na a as­se­nya­lar Tra­pe­ro per l’1-O

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA -

El co­ro­nel de la Gu­àr­dia Ci­vil Di­e­go Pérez de los Co­bos, que va ser res­pon­sa­ble de l’ope­ra­tiu po­li­ci­al du­rant l’1-O, va ra­ti­fi­car ahir da­vant la jut­ge de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal Car­men La­me­la la de­cla­ra­ció que ja va pres­tar al Tri­bu­nal Su­prem, on va con­fir­mar que l’ex­ma­jor dels Mos­sos d’Es­qua­dra Josep Llu­ís Tra­pe­ro va in­com­plir les or­dres d’evi­tar el re­fe­rèn­dum.

Pérez de los Co­bos va afir­mar que Tra­pe­ro va man­te­nir una ac­ti­tud re­ti­cent a evi­tar la con­sul­ta, com va ma­ni­fes­tar en to­tes les reu­ni­ons prè­vi­es a aquell dia. El co­ro­nel de la Gu­àr­dia Ci­vil tam­bé va sos­te­nir que els Mos­sos van re­bre clares in­di­ca­ci­ons que evi­tes­sin aquell re­fe­rèn­dum i ai­xí ho po­dri­en ha­ver fet si ha­gues­sin in­cau­tat ur­nes i ma­te­ri­al in­for­mà­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.