Jun­que­ras al·le­ga al TC que es vi­o­la la se­va lli­ber­tat ide­o­lò­gi­ca

L’ex­vi­ce­pre­si­dent in­sis­teix que la DUI va ex­pres­sar no­més una «vo­lun­tat po­lí­ti­ca» Ar­gu­men­ta que el Su­prem no té com­pe­tèn­ci­es per in­ves­ti­gar els fets

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA - J. G. ALBALAT

L’ex­vi­ce­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Ori­ol Jun­que­ras ha pre­sen­tat da­vant el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) un re­curs con­tra el seu em­pre­so­na­ment, acor­dat el 2 de no­vem­bre pas­sat per la jut­ge de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal Car­men La­me­la. En el seu es­crit, el lí­der d’Es­quer­ra Re­pu­bli­ca­na de Ca­ta­lu­nya (ERC) al·le­ga que s’han vul­ne­rat di­ver­sos dels seus drets fo­na­men­tals, en­tre ells el de lli­ber­tat ide­o­lò­gi­ca, el de pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia i el dret a te­nir un procés amb to­tes les ga­ran­ti­es, a la ve­ga­da que rei­te­ra, com ha fet en les se­ves úl­ti­mes de­cla­ra­ci­ons ju­di­ci­als, que la de­cla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia (DUI) va ex­pres­sar una «vo­lun­tat po­lí­ti­ca» sen­se va­lor ju­rí­dic.

«El Su­prem no té cap me­na de com­pe­tèn­cia per in­ves­ti­gar» la de­cla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia, ar­gu­men­ta la de­fen­sa del vi­ce­pre­si­dent del Go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat ces­sat, que en­tén que el procés hau­ria de ser ins­tru­ït pel Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya (TSJC), ja que els fets van suc­ceir en aques­ta co­mu­ni­tat.

En aquest sen­tit, l’ad­vo­cat de­fen­sor, An­dreu Van den Ey­de, re­cal­ca que «po­dria de­fen­sar-se que els efec­tes po­lí­tics, sen­ti­men­tals, so­ci­als o de qual­se­vol al­tre or­dre han po­gut

L’Ajun­ta­ment de Barcelona va aprovar ahir una de­cla­ra­ció ins­ti­tu­ci­o­nal que re­cla­ma el tras­llat im­me­di­at a pre­sons ca­ta­la­nes d’Ori­ol Jun­que­ras, Jo­a­quim Forn, Jor­di Sànchez i Jor­di Cui­xart. La mo­ció va ser im­pul­sa­da per Barcelona en Co­mú amb el su­port dels par­tits in­de­pen­den­tis­tes i l’opo­si­ció del PSC, el PP i Ciu­ta­dans.

El text subrat­lla «el re­buig» de la ca­pi­tal ca­ta­la­na a la me­su­ra cau­te­lar im­po­sa­da pel Tri­bu­nal Su­prem i con­si­de­ra que l’«allu­nya­ment pe­ni­ten­ci­a­ri» és un «càs­tig so­ci­al» equi­pa­ra­ble amb la po­lí­ti­ca de dis­per­sió pe­ni­ten­ci­à­ria que es va apli­car amb ETA. Se­gons el seu pa­rer, «vul­ne­ra els drets re­co­ne­guts en el dret in­ter­na­ci­o­nal i atemp­ta con­tra els drets hu­mans». Per ai­xò, de­fen­sa que, men­tre no es pro­du­eix la se­va sor­ti­da de la pre­só, Jun­que­ras, Forn i els Jor­dis si­guin tras­lla­dats a una pre­só ca­ta­la­na. ser ex­pe­ri­men­tats a tot Es­pa­nya o fins i tot fo­ra de l’Es­tat, però aquests sen­ti­ments i al­tres ti­pus d’efec­tes» no són de­lic­te.

El re­curs del di­ri­gent d’Es­quer­ra, en pre­só pre­ven­ti­va a Es­tre­me­ra, ex­po­sa que «més en­llà de la le­gí­ti­ma dis­cre­pàn­cia que pu­gui exis­tir so­bre la ide­o­lo­gia» de Jun­que­ras, «la se­va ac­tu­a­ció i el seu dis­curs són els d’una per­so­na pa­ci­fis­ta» i, en can­vi, «la se­va ide­o­lo­gia» i «prin­ci­pis» són ele­ments fo­na­men­tals usats per al seu em­pre­so­na­ment. El text de­ta­lla que l’ex­vi­ce­pre­si­dent ca­ta­là no dei­xa­rà de ser in­de­pen­den­tis­ta, ni nin­gú l’hi pot exi­gir, però ad­ver­teix que «te­nir unes de­ter­mi­na­des ide­es po­lí­ti­ques, i en­ca­ra menys de­fen­sar-les, no pot ser mai per­se­gui­ble pe­nal­ment».

DRETS COM A PARLAMENTARI L’es­crit in­di­ca que s’es­tan des­truint «els drets po­lí­tics d’un parlamentari i els de la ciu­ta­da­nia», ja que el lí­der re­pu­bli­cà va ser ele­git di­pu­tat al Par­la­ment de Ca­ta­lu­nya i se li es­tà im­pe­dint «exer­cir els seus drets com a parlamentari» i «desen­vo­lu­par la fun­ció», vul­ne­rant el seu dret de su­fra­gi com a can­di­dat elec­te i el de «tots els ciu­ta­dans que, amb el seu vot, van con­tri­buir a la se­va elec­ció». D’aquí ve que re­cla­mi el seu alli­be­ra­ment «ur­gent» per evi­tar «danys ir­re­pa­ra­bles».

En aquest con­text, la de­fen­sa de l’ex­vi­ce­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat re­mar­ca que en l’or­de­na­ment cons­ti­tu­ci­o­nal es­pa­nyol te­nen ca­bu­da to­tes les ide­es que es vo­len de­fen­sar, «in­clo­sa una de­cla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia que, com és pú­blic i no­to­ri, no va anar se­gui­da d’ac­tes ju­rí­dics que la ma­te­ri­a­lit­zes­sin».

Aquest ac­te és fruit, al seu en­ten­dre, de la «le­gí­ti­ma lli­ber­tat d’ex­pres­sió d’uns di­pu­tats» que «ex­pres­sa­ven una vo­lun­tat po­lí­ti­ca l’efi­ci­èn­cia de la qual s’in­car­di­na­va en pro­ce­di­ments par­la­men­ta­ris in­de­pen­dents, ba­sats en el de­bat po­lí­tic, i sen­se cap més as­pi­ra­ció de ju­ri­di­ci­tat que la d’exer­cir la de­mo­crà­cia i la lli­ber­tat d’ex­pres­sió». L’em­pre­so­na­ment de Jun­que­ras, per tant, re­sul­ta, apun­ta el re­curs, «una in­de­gu­da san­ció a la se­va ide­o­lo­gia» i «ori­en­ta­ció po­lí­ti­ca».

AL­BERT BERTRAN

Ac­te per la lli­ber­tat de Jun­que­ras a Sant Vi­cenç dels Horts, el dia 11.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.