La Gu­àr­dia Ci­vil veu en el procés i l’1-O «de­lin­qüèn­cia or­ga­nit­za­da»

Un nou in­for­me as­se­nya­la com a cer­vell l’ex­nú­me­ro dos de Jun­que­ras Els in­ves­ti­ga­dors tam­bé re­cu­llen una con­ver­sa de Jo­vé amb Ar­ta­di

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA - J. G. ALBALAT

La Gu­àr­dia Ci­vil equi­pa­ra en un in­for­me els di­ri­gents po­lí­tics i alts càr­recs de la Ge­ne­ra­li­tat que van im­pul­sar el procés so­bi­ra­nis­ta i el re­fe­rèn­dum uni­la­te­ral de l’1 d’oc­tu­bre amb la «de­lin­qüèn­cia or­ga­nit­za­da», al ma­teix temps que tit­llen de «cer­vell» de la lo­gís­ti­ca de la con­sul­ta l’ara di­pu­tat d’ERC Josep Maria Jo­vé, que va ser se­gon d’Ori­ol Jun­que­ras a la Con­se­lle­ria d’Eco­no­mia i a qui se li va con­fis­car el do­cu­ment En­focats, que els in­ves­ti­ga­dors con­si­de­ren el full de ruta in­de­pen­den­tis­ta. L’ins­ti­tut ar­mat tam­bé ator­ga una pa­per clau a Josep Llu­ís Sal­va­dó, se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’Hi­sen­da, que es va en­car­re­gar de «de­fi­nir i cons­truir les pa­rets» de l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria ca­ta­la­na.

L’in­for­me ha si­gut re­mès al jut­ge del Tri­bu­nal Su­prem Pa­blo Lla­re­na, que in­ves­ti­ga el ces­sat Go­vern ca­ta­là per pre­sump­ta re­bel·lió i se­di­ció. La Gu­àr­dia Ci­vil ha em­pa­que­tat en un ma­teix do­cu­ment to­tes les pro­ves que, al seu pa­rer, sus­ten­ten les il·le­ga­li­tats en el procés se­ces­si­o­nis­ta, en­cre­uant pa­pers i agen­des con­fis­ca­des amb con­ver­ses te­le­fò­ni­ques in­ter­vin­gu­des.

SECRETISME En aquest sen­tit, els in­ves­ti­ga­dors as­se­nya­len que els plans se­ces­si­o­nis­tes han por­tat els di­ri­gents po­lí­tics i alts càr­recs de la Ge­ne­ra­li­tat que van im­pul­sar el procés a ac­tu­ar «amb tàc­ti­ques prò­pi­es de la de­lin­qüèn­cia or­ga­nit­za­da», tal com es des­prèn del ma­teix En­focats, on «li­te­ral­ment» es fa cons­tar que els pre­pa­ra­tius de l’1-O no

La Gu­àr­dia Ci­vil ex­po­sa en el ma­teix in­for­me que el pro­duc­tor au­di­o­vi­su­al Jau­me Rou­res po­dria ha­ver for­mat part del «co­mi­tè exe­cu­tiu» del procés i del re­fe­rèn­dum de l’1-O. Els agents des­ta­quen tres con­ver­ses te­le­fò­ni­ques que cor­ro­bo­ren que la Ge­ne­ra­li­tat «va comp­tar amb el su­port de mit­jans de co­mu­ni­ca­ció pri­vats, i, es­pe­ci­al­ment, de l’em­pre­sa­ri Jau­me Rou­res, fun­da­dor del grup Me­di­a­pro». Al pro­duc­tor se li atri­bu­eix un pa­per clau per di­fon­dre el mis­sat­ge so­bi­ra­nis­ta, al­ho­ra que es re­cor­da que va ser qui va re­a­lit­zar el do­cu­men­tal so­bre el re­fe­rèn­dum emès per TV-3. s’ha­vi­en de fer pú­blics amb de­tall i que «no s’ha de co­mu­ni­car el fun­ci­o­na­ment dels òr­gans de co­or­di­na­ció». Se­gons els agents, aquest «secretisme» es va ob­ser­var en les ac­tu­a­ci­ons que van prac­ti­car en l’or­ga­nit­za­ció i exe­cu­ció del re­fe­rèn­dum uni­la­te­ral.

L’es­pai tem­po­ral per as­so­lir la in­de­pen­dèn­cia, se­gons la Gu­àr­dia Ci­vil, va ser se­pa­rat, ini­ci­al­ment, en dos perí­o­des. Un de ges­tió de la tran­si­ció na­ci­o­nal i un al­tre de con­se­cu­ció de la rup­tu­ra. Jo­vé «es­tà ju­gant un pa­per fo­na­men­tal en el procés se­ces­si­o­nis­ta», in­ci­dei­xen els agents, en­ca­ra que pre­ci­sen que els «tres res­pon­sa­bles mà­xims» d’or­ga­nit­zar la con­sul­ta de l’1 d’oc­tu­bre van ser Car­les Puig­de­mont, Ori­ol Jun­que­ras i Ra­ül Ro­me­va. Els agents de­ta­llen la con­ver­sa que va man­te­nir el nú­me­ro dos de Jun­que­ras amb El­sa Ar­ta­di, ara di­pu­ta­da de Junts per Ca­ta­lu­nya, per sa­ber amb qui­na da­ta es pu­bli­ca­ria el de­cret de con­vo­ca­tò­ria del re­fe­rèn­dum.

Jo­vé tam­bé va dei­xar cons­tàn­cia per es­crit de la ne­ces­si­tat de pro­jec­tar in­ter­na­ci­o­nal­ment «el con­flic­te ca­ta­là» i de la ne­ces­si­tat de cons­truir «un de­par­ta­ment d’Ex­te­ri­ors». Un al­tre dels ob­jec­tius era mo­bi­lit­zar la gent, i per a ai­xò «va ser clau» l’ac­ció de co­mu­ni­ca­ció de mit­jans pú­blics i pri­vats. Els «ide­ò­legs» del procés, ar­gu­men­ten els in­ves­ti­ga­dors, «van ac­ti­var me­ca­nis­mes de deso­be­di­èn­cia ge­ne­ra­lit­za­da» cap a les ins­ti­tu­ci­ons i re­so­lu­ci­ons de l’Es­tat, «pre­pa­rant els seus se­gui­dors per a un con­flic­te po­lí­tic, so­ci­al i eco­nò­mic».

Per a ai­xò es van va­ler, subrat­lla l’in­for­me, de la «in­can­sa­ble» pro­pa­gan­da ins­ti­tu­ci­o­nal i de les en­ti­tats in­de­pen­den­tis­tes. La Gu­àr­dia Ci­vil tam­bé des­ta­ca que Sal­va­dó va ar­ri­bar a acre­di­tar que els Mos­sos d’Es­qua­dra obei­ri­en les lleis del Go­vern ca­ta­là abans que el jut­ge.

JOAN PUIG

Josep Maria Jo­vé i Llu­ís Sal­va­dó, des­prés de que­dar en lli­ber­tat el 20 de se­tem­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.