El PDECat tam­bé s’apar­ta de l’es­tra­tè­gia de Puig­de­mont

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA - DANIEL G. SASTRE

La pre­sa de po­si­ció dels par­tits in­de­pen­den­tis­tes es­tà dei­xant ca­da ve­ga­da amb menys su­ports Car­les Puig­de­mont per tor­nar a con­ver­tir-se en pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat. Si en els úl­tims di­es ERC s’ha qua­drat i ha avor­tat les pre­ten­si­ons de Junts per Ca­ta­lu­nya d’in­ten­tar una in­ves­ti­du­ra a dis­tàn­cia mal­grat les ad­ver­tèn­ci­es del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal en con­tra, va ser el par­tit de l’expresident, el PDECat, el que es va unir di­lluns «molt ma­jo­ri­tà­ri­a­ment» a la de­man­da que el prò­xim Go­vern es for­mi com més avi­at mi­llor i que ac­tuï dins dels lí­mits de la le­ga­li­tat.

El par­tit sol·li­ci­ta que el prò­xim Go­vern ac­tuï dins de la le­ga­li­tat

La pe­ti­ció, ex­pres­sa­da per nom­bro­sos di­ri­gents en una reu­nió de la pla­na ma­jor del par­tit, col·li­si­o­na amb la vo­lun­tat de Puig­de­mont d’allar­gar el con­flic­te amb les ins­ti­tu­ci­ons de l’Es­tat. En la tro­ba­da es va in­sis­tir en el fet que bus­car una fór­mu­la per po­der re­co­nèi­xer «la le­gi­ti­mi­tat» de l’expresident a Brus­sel·les no ha de ser in­com­pa­ti­ble amb po­sar en mar­xa al més avi­at pos­si­ble un Go­vern que «ai­xe­qui» com més avi­at mi­llor l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció, se­gons va avan­çar Efe i van con­fir­mar fonts del PDECat.

El par­tit, que té una re­pre­sen­ta­ció im­por­tant dins del grup parlamentari de Junts per Ca­ta­lu­nya, va rei­vin­di­car a més el seu pa­per en la desig­na­ció del prò­xim pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat. Les fonts con­sul­ta­des van ex­pli­car que el PDECat rei­vin­di­ca que el nom de l’even­tu­al suc­ces­sor de Puig­de­mont hau­ria de con­ci­tar pri­mer «con­sens in­tern» dins de l’àm­bit post­con­ver­gent, i poste­ri­or­ment pro­po­sar-lo a la res­ta de par­tits in­de­pen­den­tis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.