BCN es rei­vin­di­ca­rà com a ca­pi­tal tec­no­lò­gi­ca en la fi­ra de mò­bils

El Go­vern cen­tral cre­a­rà l’Ob­ser­va­to­ri Na­ci­o­nal del 5G a la Fun­da­ció Mo­bi­le World Ca­pi­tal Barcelona El con­grés ser­vi­rà per mos­trar «la nor­ma­li­tat de fun­ci­o­na­ment de Barcelona», diu Co­lau

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - JOSEP M. BERENGUERAS BARCELONA

Barcelona tor­na­rà a ser l’epi­cen­tre de l’aten­ció dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció d’ar­reu del món du­rant el Mo­bi­le World Con­gress (MWC), la fi­ra de tec­no­lo­gia mò­bil més im­por­tant del món, que se ce­le­bra­rà en­tre el 26 de fe­brer i l’1 de març. La ciu­tat vol apro­fi­tar el con­grés per do­nar una imat­ge de nor­ma­li­tat als més de 100.000 con­gres­sis­tes que hi as­sis­ti­ran, ai­xí com per rei­vin­di­car-se com a ca­pi­tal tec­no­lò­gi­ca i re­for­çar ai­xí la se­va can­di­da­tu­ra per con­ver­tir-se en la­bo­ra­to­ri eu­ro­peu de 5G, la no­va ge­ne­ra­ció de tec­no­lo­gia mò­bil. En aquest sen­tit, el Mi­nis­te­ri d’Ener­gia va anun­ci­ar ahir la cre­a­ció de l’Ob­ser­va­to­ri Na­ci­o­nal del 5G en el marc de la Fun­da­ció Mo­bi­le World Ca­pi­tal.

Fal­ten pocs di­es per a ini­ci de l’MWC –del 26 de fe­brer a l’1 de març– i ja es tre­ba­lla en el mun­tat­ge dels més de 2.100 es­tands que ocu­pa­ran el re­cin­te fi­ral de Gran Via. El con­grés es­pe­ra re­bre uns 108.000 vi­si­tants pro­ce­dents de 200 pa­ï­sos, amb la cre­a­ció de 13.000 llocs de tre­ball tem­po­rals i un im­pac­te eco­nò­mic de 471 mi­li­ons d’eu­ros. Sens dub­te se­rà un bon mo­ment per veu­re les úl­ti­mes no­ve­tats en tec­no­lo­gia mò­bil, però tam­bé per­què Barcelona rei­vin­di­qui els seus pro­jec­tes: vol con­ver­tir-se en un la­bo­ra­to­ri eu­ro­peu so­bre 5G.

AC­TI­VI­TATS «Barcelona ho té tot per ser un hub de re­fe­rèn­cia eu­ro­peu que li­de­ri els can­vis tec­no­lò­gics», va as­se­gu­rar ahir l’al­cal­des­sa de la ciu­tat, Ada Co­lau, en la pre­sen­ta­ció de les ac­ti­vi­tats que por­ta­rà a ter­me la Mo­bi­le World Ca­pi­tal Barcelona (MWCB) du­rant el con­grés. Per acon­se­guir-ho, la MWCB ha apos­tat per un com­plet pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats no so­la­ment per als mi­lers de con­gres­sis­tes –que po­dran veu­re com s’es­tà trans­for­mant la ciu­tat–, si­nó tam­bé per acos­tar l’MWC als ciu­ta­dans. En­tre al­tres ac­ti­vi­tats, des de la MWCB s’or­ga­nit­za­rà el 4YFN (es­de­ve­ni­ment per a em­pre­ne­dors), el YoMo (fes­ti­val de tec­no­lo­gia per a nens) el Mo­bi­le Lunch (tro­ba­da de la in­dús­tria) o la Mo­bi­le We­ek (ac­ti­vi­tats per als ciu­ta­dans), que com­ple­men­ta­ran la gran ci­ta que se­rà l’MWC.

Barcelona apro­fi­ta­rà tam­bé l’MWC per rei­vin­di­car la se­va can­di­da­tu­ra da­vant la Co­mis­sió Eu­ro­pea per ser ele­gi­da com a 5G City i op­tar ai­xí a fons eu­ro­peus per des­ple­gar pro­jec­tes que tin­guin re­la­ció amb aques­ta tec­no­lo­gia. En aquest sen­tit, el se­cre­ta­ri d’Es­tat per a la So­ci­e­tat de la In­for­ma­ció i l’Agen­da Di­gi­tal, José Ma­ría Las­sa­lle, va anun­ci­ar ahir la po­sa­da en mar­xa de l’Ob­ser­va­to­ri Na­ci­o­nal del 5G dins de la Fun­da­ció Mo­bi­le World Ca­pi­tal, que té com a ob­jec­tiu se­guir im­pul­sant les ac­ti­vi­tats de fo­ment i desen­vo­lu­pa­ment d’em­pre­ses i start-ups de l’àm­bit tec­no­lò­gic i do­nar un im­puls al 5G a Es­pa­nya. El cen­tre comp­ta­rà amb un pres­su­post ini­ci­al d’un mi­lió d’eu­ros, en una iniciativa que es desen­vo­lu­pa­rà con­jun­ta­ment en­tre Barcelona i Ma­drid.

Els pri­mers pro­jec­tes de la can­di­da­tu­ra 5G Barcelona es pre­sen­ta­ran a la fi­ra de mò­bils, i es­ta­ran re­la­ci­o­nats amb el món de l’au­to­mò­bil, la sa­lut i l’en­tre­te­ni­ment, va avan­çar el di­rec­tor ge­ne­ral de MWCB, Car­los Grau. Per un al­tre cos­tat, Pau Vi­llò­ria, se­cre­ta­ri ge­ne­ral del de­par­ta­ment d’Em­pre­sa i Co­nei­xe­ment de la Ge­ne­ra­li­tat, ha anun­ci­at que aquest any se su­pera­ran les 100 em­pre­ses amb es­tand al con­grés per se­gon any con­se­cu­tiu. De les 102 que hi hau­rà en to­tal, 73 es­ta­ran en els di­fe­rents es­pais de la Ge­ne­ra­li­tat.

ME­SOS CONVULSOS L’MWC d’aquest any ar­ri­ba des­prés d’uns me­sos convulsos a con­se­qüèn­cia dels atemp­tats de l’agost pas­sat i per la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca. Fonts de l’or­ga­nit­za­ció de la fi­ra van afir­mar que el con­grés mai ha pe­ri­llat, i que la se­va pri­o­ri­tat ha si­gut ga­ran­tir el fun­ci­o­na­ment nor­mal de la fi­ra. Co­lau va des­ta­car ahir que l’MWC se­rà el mi­llor mo­ment per mos­trar «a tot el món» «la nor­ma­li­tat de fun­ci­o­na­ment de Barcelona a ple ren­di­ment», ai­xí com les capa­ci­tats i l’eco­sis­te­ma tec­no­lò­gic de la ciu­tat. A més, com ja ha­via anun­ci­at, s’apro­fi­ta­rà el con­grés per llan­çar una cam­pa­nya per re­for­çar la re­pu­ta­ció de la ciu­tat de Barcelona i en­vi­ar «un mis­sat­ge de con­fi­an­ça».

JOAN CORTADELLAS

Pre­sen­ta­ció del pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats del Mo­bi­le World Ca­pi­tal Barcelona, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.