Guin­dos po­sa la se­va ges­tió de la cri­si com a aval per ac­ce­dir al BCE

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - SILVIA MARTINEZ

El pa­per de l’Eu­ro­cam­bra en l’elec­ció d’alts càr­recs del Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE) és no­més con­sul­tiu, però el seu pro­nun­ci­a­ment és ne­ces­sa­ri. D’aquí la im­por­tàn­cia de l’examen a què va sot­me­tre ahir la se­va co­mis­sió d’afers eco­nò­mics l’ir­lan­dès Phi­lip La­ne i el mi­nis­tre d’Eco­no­mia es­pa­nyol, Luis de Guin­dos, els dos can­di­dats a vi­ce­pre­si­dent del BCE pre­sen­tats pels seus pa­ï­sos.

Guin­dos afron­ta el procés con­fi­at i amb op­ti­mis­me, mal­grat la ga­lle­da de crí­ti­ques re­bu­des des de l’es­quer­ra, mo­les­ta amb la fal­ta de do­nes com a can­di­dats i pel pro­ce­di­ment en si. «Crec que puc apor­tar fo­na­men­tal­ment sis anys d’ex­pe­ri­èn­cia, lò­gi­ca­ment en mo­ments molt di­fí­cils, un sa­ne­ja­ment sen­se pre­ce­dents del sis­te­ma ban­ca­ri i el meu su­port in­con­di­ci­o­nal

As­se­gu­ra que de­fen­sa­rà la in­de­pen­dèn­cia de l’au­to­ri­tat mo­ne­tà­ria

al man­dat del BCE», va re­su­mir so­bre els seus mè­rits mi­nuts abans d’una reu­nió a por­ta tan­ca­da.

Du­rant la se­va in­ter­ven­ció va de­fen­sar la se­va tra­jec­tò­ria tant en el sector pú­blic com pri­vat i, so­bre­tot, les me­su­res que so­ta el seu man­dat es van adop­tar per ca­pe­jar la cri­si. En to­tal, l’examen es va allar­gar gai­re­bé una ho­ra. «S’han ha­gut de pren­dre de­ci­si­ons molt di­fí­cils, mol­tes cen­tra­des en el sector ban­ca­ri», però «en el cas d’Es­pa­nya s’han adop­tat mol­tes me­su­res que han aju­dat a fer que els im­pul­sos mo­ne­ta­ris ar­ri­bin a les fa­mí­li­es i em­pre­ses no fi­nan­ce­res», va de­fen­sar. Al seu pa­rer, ser mi­nis­tre en ac­tiu no ha de pe­na­lit­zar la se­va elec­ció ni tam­poc el fet de no ser do­na.

«Sem­pre he de­fen­sat la in­de­pen­dèn­cia del BCE i la de­fen­sa­ré si ar­ri­bo al lloc», va pro­cla­mar. «La qües­tió de la igual­tat de gè­ne­re és im­por­tan­tís­si­ma i sem­pre l’he de­fen­sat. Hi ha cinc llocs que en els prò­xims anys ven­cen, tots ho­mes, i hi ha una opor­tu­ni­tat per avan­çar en la igual­tat de gè­ne­re», va sen­ten­ci­ar.

La da­ta fi­xa­da per la co­mis­sió par­la­men­tà­ria per po­si­ci­o­nar-se so­bre el can­di­dat és el dia 27, una set­ma­na des­prés que l’Eu­ro­grup desig­ni el can­di­dat, i per tant es tro­ba­ria amb els fets con­su­mats. Per evi­tar-ho, es va op­tar per ce­le­brar aques­ta au­di­èn­cia a por­ta tan­ca­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.