So­bre l’exi­gèn­cia d’una fei­na de­cent

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - Obe­so

Qua­li­tat de la fei­na i fei­na de­cent no són ter­mes equi­va­lents per­què la se­va eti­mo­lo­gia res­pon a ob­jec­tius di­fe­rents. A la Unió Eu­ro­pea es co­men­ça a par­lar de qua­li­tat de la fei­na, l’any 2000, com a part d’una es­tra­tè­gia pen­sa­da per con­ver­tir Eu­ro­pa en «l’eco­no­mia del co­nei­xe­ment més com­pe­ti­ti­va del món».

En aquest con­text, s’en­te­nia que la qua­li­tat de la fei­na era con­di­ció per al crei­xe­ment de l’ocu­pa­ció i, per tant, so­ci­al­ment desit­ja­ble, en­ca­ra que no per ra­ons de jus­tí­cia so­ci­al, si­nó per ser vi­tal per a la bo­na sa­lut de l’eco­no­mia.

Aques­ta re­tò­ri­ca dei­xa­va de con­si­de­rar la pos­si­ble re­la­ció ne­ga­ti­va en­tre qua­li­tat i pro­duc­ti­vi­tat: ¿és pos­si­ble una ocu­pa­ció de bai­xa qua­li­tat amb al­ta pro­duc­ti­vi­tat,

Car­los

o vi­ce­ver­sa? I si ho és: ¿hem de se­guir bus­cant la qua­li­tat com a ob­jec­tiu? Si­gui qui­na si­gui la res­pos­ta, la qua­li­tat de la fei­na par­la amb el llen­guat­ge de l’eco­no­mia.

La fei­na de­cent (pro­mo­gu­da per l’Or­ga­nit­za­ció In­ter­na­ci­o­nal del Tre­ball) par­la, en can­vi, el llen­guat­ge dels drets so­ci­als que s’en­tén que s’ha d’ajus­tar als es­tàn­dards nor­ma­tius so­ci­al­ment (ma­jo­ri­tà­ri­a­ment) ac­cep­tats.

Al se­gle pas­sat, aquests es­tàn­dards en­te­ni­en que la fei­na era l’eix per ad­qui­rir la con­di­ció de ciu­ta­da­nia, co­sa que, en­tre al­tres co­ses, su­po­sa­va te­nir el dret a dis­po­sar d’una «bo­na fei­na»: es­ta­ble, se­gu­ra i amb un sa­la­ri «su­fi­ci­ent».

Aquests es­tàn­dards nor­ma­tius són els que la Unió Eu­ro­pea va vo­ler ge­ne­ra­lit­zar. Des­prés, la his­tò­ria ha de­mos­trat que es pot cre­ar ocu­pa­ció i ri­que­sa sen­se fei­nes de qua­li­tat. En con­se­qüèn­cia, a l’Eu­ro­pa de les elits eco­nò­mi­ques, es par­la ara poc de qua­li­tat de la fei­na i, per des­comp­tat, es par­la menys de la cen­tra­li­tat de la fei­na com a con­di­ció de ciu­ta­da­nia.

La nor­ma so­ci­al es­tà can­vi­ant i el que és cen­tral és el crei­xe­ment eco­nò­mic, jus­ti­fi­cant ai­xí la in­se­gu­re­tat a la fei­na i la se­va ne­ces­sà­ria pre­ca­rit­za­ció con­si­de­ra­da com a mal me­nor. L’ocu­pa­ció pas­sa a se­gon pla.

Per ai­xò ja no es pot sos­te­nir que l’ocu­pa­ció és/ha de ser una con­di­ció ne­ces­sà­ria per a la in­ser­ció so­ci­al de les per­so­nes. Ara es pot te- nir una fei­na i ser po­bre o ex­clòs so­ci­al.

¿És una si­tu­a­ció ir­re­ver­si­ble? ¿Hem d’ac­cep­tar que la ve­lla pre­mis­sa de la Unió Eu­ro­pea de com­pa­ti­bi­li­tat en­tre fei­na de qua­li­tat i crei­xe­ment eco­nò­mic avui ja no és pos­si­ble? La pu­bli­ca­ció re­cent de l’Eu­ro­job Qu­a­lity In­dex in­for­ma que, al­menys, als pa­ï­sos nòr­dics és pos­si­ble (en­ca­ra que la pre­ca­rit­za­ció creix a tot ar­reu).

Tor­nar la dig­ni­tat a la fei­na no se­rà una tas­ca gens fà­cil per­què no tot­hom la vol. Però els que sí que la de­fen­sem, en el meu cas des de la so­ci­al­de­mo­crà­cia, i com a pre­mis­sa dels ne­ces­sa­ris acords po­lí­tics que s’hau­ran de do­nar, ac­cep­tem la pro­po­si­ció que la qua­li­tat de la fei­na pot ser re­co­ma­na­ble, però la se­va decència ha de ser una exi­gèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.