Ins­pec­ció a una em­pre­sa càr­nia ca­ta­la­na de­nun­ci­a­da per ‘Sal­va­dos’

Po­li­ci­es na­ci­o­nals i ins­pec­tors de Tre­ball van a la plan­ta de Le Porc Gour­met

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - ANTONI FUENTES

Una de les em­pre­ses càr­ni­es de­nun­ci­a­des pel pro­gra­ma Sal­va­dos de Jor­di Évo­le a La Sex­ta va re­bre ahir la vi­si­ta de la ins­pec­ció de Tre­ball acom­pa­nya­da d’un im­por­tant dis­po­si­tiu de la Po­li­cia Na­ci­o­nal. Le Porc Gour­met, que comp­ta amb més de 500 tre­ba­lla­dors i té la se­va seu a la lo­ca­li­tat de San­ta Eu­gè­nia de Ber­ga, era un dels es­cor­xa­dors que el pro­gra­ma de la ca­de­na es­ta­tal va po­sar al des­co­bert per les se­ves pràc­ti­ques la­bo­rals i de pro­duc­ció.

Jor­di Évo­le va in­for­mar a tra­vés de Twit­ter de l’am­pli des­ple- ANUNCI OFI­CI­AL

Ajun­ta­ment de Barcelona

Ta­xa per Uti­lit­za­ció Pri­va­ti­va del Do­mi­ni Pú­blic (Ter­ras­ses) 2018 ga­ment de fur­go­ne­tes de la po­li­cia a les por­tes de les ins­tal·la­ci­ons de l’em­pre­sa càr­nia, que va ser de­nun­ci­a­da pels seus tre­ba­lla­dors per di­ver­ses ir­re­gu­la­ri­tats re­la­ci­o­na­des amb l’aco­mi­a­da­ment de tre­ba­lla­dors.

D’INS­PEC­CIÓ/El De­par­ta­ment CAMPANYES de Tre­ball de la Ge­ne­ra­li­tat va con­fir­mar ahir que «un grup d’ins­pec­tors» es van pre­sen­tar a les ins­tal·la­ci­ons de l’em­pre­sa, pro­pi­e­tat del Gru­po Jor­ge, amb seu a Sa­ra­gos­sa, ar­ran de les úl­ti­mes de­nún­ci­es per su­po­sa­des ir­re­gu­la­ri­tats en una ac­ció que for­ma part d’una «in­ten­si­fi­ca­ció de les campanyes d’ins­pec­ció que s’han es­tat re­a­lit­zant en el sector des de fa uns dos anys». Des del 2015, la ins­pec­ció de Tre­ball ha por­tat a ter­me 119 ac­tu­a­ci­ons a di­ver­ses em­pre­ses del sector, que van do­nar lloc a 551 al­tes de tre­ba­lla­dors a la Seguretat So­ci­al.

La pre­sèn­cia de la Po­li­cia Na­ci­o­nal en lloc dels Mos­sos d’Es­qua­dra va ser de­gu­da, se­gons fonts de la in­ves­ti­ga­ció, al fet que la com­pe­tèn­cia dels per­mi­sos d’es­tran­ge­ria és del Mi­nis­te­ri d’In­te­ri­or. Les em­pre­ses càr­ni­es te­nen un ele­vat per­cen­tat­ge de tre­ba­lla­dors fo­rans que són víc­ti­mes tam­bé de les pràc­ti­ques frau­du­len­tes d’al­gu­nes com­pa­nyi­es.

La in­dús­tria càr­nia ca­ta­la­na ha si­gut ob­jec­te de nom­bro­ses de­nún­ci­es sin­di­cals en els úl­tims anys que van por­tar la Ge­ne­ra­li­tat a em­pren­dre una ne­go­ci­a­ció amb les em­pre­ses que fi­nal­ment no va fruc­ti­fi­car.

En­tre les pràc­ti­ques de­nun­ci­a­des hi ha les co­o­pe­ra­ti­ves i els fal­sos au­tò­noms com a vi­es frau­du­len­tes que uti­lit­zen les em­pre­ses per re­duir cos­tos i pre­ca­rit­zar les con­di­ci­ons de tre­ball de les se­ves plan­ti­lles.

ACN / LAU­RA BUSQUETS

Un po­li­cia cus­to­dia l’en­tra­da a Le Porc Gour­met, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.