El PIB de l’eu­ro­zo­na i de la UE va créi­xer el 2,7%

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - EL PERIÓDICO

Les eco­no­mi­es de l’eu­ro­zo­na i de la Unió Eu­ro­pea (UE) van créi­xer el 2,5% en el con­junt del 2017, se­gons l’ofi­ci­na co­mu­ni­tà­ria d’es­ta­dís­ti­ca Eu­ros­tat, unes xi­fres su­pe­ri­ors a les pre­vis­tes per la Co­mis­sió Eu­ro­pea (CE), que apun­ta­va a un avanç del 2,4% en els dos blocs el pas­sat exer­ci­ci.

Eu­ros­tat va pu­bli­car la se­va se­go­na es­ti­ma­ció de les xi­fres de crei­xe­ment dels 19 pa­ï­sos de l’eu­ro i dels 28 so­cis co­mu­ni­ta­ris i va as­se­nya­lar que en els dos blocs es va re­gis­trar un avanç del 0,6% en l’úl­tim tri­mes­tre del 2017. Aques­ta al­ça su­po­sa un lleu alen­ti­ment res­pec­te a l’in­cre­ment del 0,7% en el seu PIB que van acon­se­guir en el ter­cer tri­mes­tre.

En com­pa­ra­ció amb el ma­teix tri­mes­tre de l’any pre­vi, l’in­cre­ment va ser del 2,7% en l’àrea de l’eu­ro i del 2,6% en el con­junt de la Unió Eu­ro­pea. Per al 2018, la CE va­ti­ci­na que el crei­xe­ment s’alen­ti­rà fins al 2,3% en els dos blocs. En el cas d’Es­pa­nya, el PIB va avan­çar un 0,7% en­tre oc­tu­bre i desem­bre, un lleu­ger des­cens en­front del 0,8% re­gis­trat en el ter­cer tri­mes­tre, men­tre que en com­pa­ra­ció amb el ma­teix perí­o­de del 2016 l’aug­ment va ser del 3,1% en el quart tri­mes­tre.

Se­gons da­des de l’Ins­ti­tut Na­ci­o­nal d’Es­ta­dís­ti­ca (INE) pu­bli­ca­des, el crei­xe­ment a Es­pa­nya en l’úl­tim tri­mes­tre va ser del 0,7%, men­tre que en el con­junt de l’any 2017 va ser del 3,1 %, en lí­nia amb el que es­pe­ra­va el Go­vern i la ma­jo­ria d’ana­lis­tes. En els úl­tims tres me­sos de l’any va su­perar la mit­ja­na de la Unió Eu­ro­pea i de l’eu­ro­zo­na i tam­bé es va si­tu­ar al da­vant de les grans eco­no­mi­es eu­ro­pe­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.