Com­pe­tèn­cia mul­ta el San­tan­der, Cai­xaBank, el BBVA i el Sa­ba­dell

Van ofe­rir de­ri­vats de ti­pus d’in­terès en con­di­ci­ons di­fe­rents de les pac­ta­des

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - MAX JIMÉNEZ BOTÍAS

La Co­mis­sió Na­ci­o­nal dels Mer­cats i la Com­pe­tèn­cia (CNMC) ha san­ci­o­nat Cai­xaBank, San­tan­der, BBVA i Sa­ba­dell amb mul­tes que su­peren els 91 mi­li­ons d’eu­ros per co­or­di­nar-se per ofe­rir de­ri­vats de ti­pus d’in­terès en con­di­ci­ons di­fe­rents de les pac­ta­des amb els cli­ents. Cai­xaBank hau­rà de fer front a una san­ció de 31,8 mi­li­ons d’eu­ros; Ban- co San­tan­der, a una de 23,9 mi­li­ons; BBVA hau­rà de pa­gar 19,8 mi­li­ons, i Banc Sa­ba­dell, 15,5 mi­li­ons, de ma­ne­ra que la su­ma de les mul­tes s’ele­va a 91 mi­li­ons, se­gons de­ta­lla la CNMC en un co­mu­ni­cat. La in­frac­ció a ca­da en­ti­tat s’im­po­sa en fun­ció del vo­lum de ne­go­ci en el mer­cat afec­tat.

L’or­ga­nis­me pre­si­dit per José Ma­ría Ma­rín Qu­e­ma­da com­mi­na les qua­tre en­ti­tats que en el fu­tur s’abs­tin­guin de con­duc­tes com aques­ta, des­prés de con­clou­re que, abans de re­a­lit­zar l’ofer­ta al cli­ent, els bancs es po­sa­ven d’acord per fi­xar unes con­di­ci­ons allu­nya­des de les que s’ha­vi­en com­pro­mès a pro­por­ci­o­nar. D’aques­ta ma­ne­ra do­na­ven la imat­ge que ca­da una de les en­ti­tats es­ta­va con­sul­tant les «con­di­ci­ons de mer­cat». Les en­ti­tats afec­ta­des van do­nar a conèi­xer ahir que no des­car­ten pre­sen­tar un re­curs con­tra la san­ció.

Els de­ri­vats eren uti­lit­zats com a ins­tru­ments de co­ber­tu­ra del risc de ti­pus d’in­terès as­so­ci­at a crè­dits sin­di­cats per al fi­nan­ça­ment de pro­jec­tes. La con­duc­ta acre­di­ta­da per la CNMC su­po­sa una in­frac­ció «molt greu». Els fets es van in­ves­ti­gar ar­ran d’una de­nún­cia pre­sen­ta­da per una em­pre­sa de­di­ca­da a la pro­mo­ció, cons­truc­ció i ex­plo­ta­ció de parcs i in­fra­es­truc­tu­res eò­li­ques.

Du­rant la in­ves­ti­ga­ció del cas es va te­nir ac­cés a do­cu­men­ta­ció apor­ta­da per 22 em­pre­ses més, cor­res­po­nent

José Ma­ría Ma­rín Qu­e­ma­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.