A prop de la co­ta dels 9.700

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA -

La bor­sa es­pa­nyo­la es va ano­tar ahir un avanç del 0,37 % i va es­tar a punt de re­cu­pe­rar la co­ta dels 9.700 punts. El par­quet es va veu­re ani­mat per la res­ta de pla­ces eu­ro­pe­es i al­guns dels grans va­lors, mal­grat l’ober­tu­ra bai­xis­ta de Wall Stre­et.

La prin­ci­pal re­fe­rèn­cia de la bor­sa es­pa­nyo­la, l’Ibex, va tan­car en 9.686,20 punts, i per tant re­du­eix les pèr­du­es de l’any al 3,56 %. Ma­drid va ser el mer­cat de ren­da va­ri­a­ble que menys va pu­jar del Vell Con­ti­nent, ja que Mi­là va re­pun­tar l’1,81 %; Frank­furt, l’1,17 %; París, l’1,11 % i Lon­dres, el 0,64 %.

Les grans ca­pi­ta­lit­za­des de l’ín­dex van aca­bar de for­ma va­ri­a­da. In­di­tex va gua­nyar l’1,04 %; Iber­dro­la, el 0,73 % i el San­tan­der, el 0,33 %, men­tre que Rep­sol va cau­re l’1,04 %. El BBVA va ce­dir el 0,43 % i Te­le­fó­ni­ca, el 0,17%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.