Opel fa­bri­ca­rà el nou Cor­sa en ex­clu­si­va a Sa­ra­gos­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - EL PERIÓDICO

El con­se­ller de­le­gat d’Opel, Mic­ha­el Lohsc­he­ller, va as­se­gu­rar ahir que la no­va ge­ne­ra­ció del mo­del Cor­sa es fa­bri­ca­rà en ex­clu­si­va a la plan­ta del con­sor­ci PSA a Fi­gue­ru­e­las (Sa­ra­gos­sa) des de l’úl­tim tri­mes­tre del 2019 i va afir­mar que aquest ve­hi­cle comp­ta­rà amb una va­ri­ant elèc­tri­ca que tam­bé es mun­ta­rà en aquest cen­tre des del 2020.

En una tro­ba­da amb la prem­sa es­pa­nyo­la, el di­rec­tiu va in­di­car que aquest anunci es pro­du­eix des­prés que s’ha­gi ar­ri­bat a un acord amb el co­mi­tè d’em­pre­sa del cen­tre de Sa­ra­gos­sa, que ha es­tat ra­ti­fi­cat pels tre­ba­lla­dors i que com­por­ta una mi­llo­ra de la com­pe­ti­ti­vi­tat i del ren­di­ment de la fac­to­ria. Lohsc­he­ller va res­sal­tar que aquest acord re­pre­sen­ta «un sò­lid se­nyal» de l’apos­ta de l’em­pre­sa per Es­pa­nya.

El pre­si­dent d’Ara­gó, Ja­vi­er Lambán, va ce­le­brar l’anunci i el va qua­li­fi­car de «salt tec­no­lò­gic for­mi­da­ble» que su­po­sa­rà la pro­duc­ció de la versió elèc­tri­ca amb què s’ins­tal·la «en la mo­bi­li­tat del fu­tur». «És una no­tí­cia molt po­si­ti­va per a l’eco­no­mia ara­go­ne­sa», va in­sis­tir Lambán. Va res­sal­tar que la plan­ta se­rà l’úni­ca de PSA a Eu­ro­pa que pro­du­ei­xi un cot­xe com­ple­ta­ment elèc­tric.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.