El mo­tor pit­ja l’ac­ce­le­ra­dor

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA - ANTONI FUENTES

La in­dús­tria de l’au­to­mo­ció a Ca­ta­lu­nya pre­veu cre­ar uns 2.000 llocs aquest any El Clús­ter de l’Au­to­mò­bil es­ti­ma que la fac­tu­ra­ció aug­men­ta­rà el 6% du­rant l’exer­ci­ci ac­tu­al

La in­dús­tria de l’au­to­mò­bil de Ca­ta­lu­nya afron­ta un 2018 de crei­xe­ment. El sector pre­veu un aug­ment de la fac­tu­ra­ció del 6%, co­sa que per­me­trà con­trac­tar unes 2.000 per­so­nes en­tre Se­at, Nis­san i els fa­bri­cants de com­po­nents, se­gons va ex­pli­car el nou pre­si­dent del Clús­ter de la In­dús­tria d’Au­to­mo­ció de Ca­ta­lu­nya (CIAC), Josep Maria Vall. El sector comp­ta amb uns 100.000 em­ple­ats a Ca­ta­lu­nya.

La pu­ja­da del vo­lum de ne­go­ci se cen­tra­rà en els pro­duc­tors de pe­ces per a au­to­mò­bils més que en Se­at i Nis­san. L’in­cre­ment glo­bal de les plan­ti­lles se­rà del vol­tant del 4%, i per tant la di­fe­rèn­cia amb el 6% d’aug­ment de la fac­tu­ra­ció ani­rà a una mi­llo­ra de la pro­duc­ti­vi­tat de les em­pre­ses. «Hem tin­gut un 2017 bo i es­tem a les por­tes d’un 2018 tam­bé bo que es pro­lon­ga­rà el 2019», va as­se­gu­rar el pre­si­dent de CIAC.

Per a Vall, Ca­ta­lu­nya ha de se­guir atra­ient opor­tu­ni­tats d’in­ver­sió apro­fi­tant les no­ves ten­dèn­ci­es tec­no­lò­gi­ques i de can­vi en el sector. El 2017, el CIAC ha man­tin­gut con­tac­tes amb em­pre­ses xi­ne­ses d’es­tam­pa­ció de pe­ces me­tà­lli­ques, pro­duc­ció de com­po­nents i aco­bla­ment de ve­hi­cles, que han mos­trat el seu in­terès per ins­tal·lar­se a Ca­ta­lu­nya.

L’any pas­sat, la pro­duc­ció va bai­xar l’1,5% a Es­pa­nya i va aca­bar amb 2,8 mi­li­ons de ve­hi­cles, mal­grat que no es trac­ta d’un mo­tiu de pre­o­cu­pa­ció ja que es deu, se­gons Josep Maria Vall, al so­trac per la po­sa­da en mar­xa de nous mo­dels que alen­tei­xen el rit­me de fa­bri­ca­ció. L’ex­por­ta­ció es va man­te­nir gai­re­bé es­tan­ca­da amb un lleu re­punt del 0,1% a cau­sa de la me­nor de­man­da d’al­guns mer­cats com el Reg­ne Unit pel bre­xit o Tur­quia. A Es­pa­nya, les ven­des van créi­xer el 7,7% de­gut a una bo­na evo­lu­ció que ha com­pen­sat par­ci­al­ment la de­bi­li­tat de les ex­por­ta­ci­ons.

Cot­xes mas­sa vells

A Ca­ta­lu­nya, la pro­duc­ció va pu­jar a 555.000 ve­hi­cles en­tre Se­at i Nis­san grà­ci­es, es­pe­ci­al­ment, a la bo­na evo­lu­ció de la pri­me­ra mar­ca. El re­sul­tat és que Ca­ta­lu­nya su­ma el 20% de to­ta la pro­duc­ció de ve­hi­cles d’Es­pa­nya.

Vall va cri­dar l’aten­ció so­bre l’ele­va­da an­ti­gui­tat mit­ja­na del parc au­to­mo­bi­lís­tic es­pa­nyol, que és de 12 anys. «Una co­sa que hem de fer i tam­bé des de l’Ad­mi­nis­tra­ció per­què la gent can­viï més rà­pid els cot­xes», va as­se­gu­rar.

Un al­tre dels punts fe­bles del mer­cat és la bai­xa quo­ta que te­nen els ve­hi­cles elèc­trics i hí­brids, que su­men el 3% de les ma­tri­cu­la­ci­ons. Per a Vall, el rit­me de crei­xe­ment de les ven­des dels ve­hi­cles

«im­pa­ra­ble».H eco­lò­gics se­rà

El di­fe­ren­ci­al en­tre l’al­ça de plan­ti­lles i ven­des ani­rà a mi­llo­rar la pro­duc­ti­vi­tat

JOAN CORTADELLAS

Se­at Ca­de­na de mun­tat­ge del mo­del Ibi­za a la fà­bri­ca de Mar­to­rell.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.