Im­mu­no­te­rà­pia, l’es­pe­ran­ça da­vant el càn­cer de cò­lon

Uns ra­to­lins que s’hau­ri­en mort en qües­tió de di­es s’han re­cu­pe­rat Els in­ves­ti­ga­dors con­fi­en en una rà­pi­da apli­ca­ció en hu­mans Di­ver­sos as­sa­jos clí­nics amb la ma­tei­xa es­tra­tè­gia però en càn­cer de bu­fe­ta ja es­tan en mar­xa

El Periódico de Catalunya [Català] - - COSES DE LA VIDA SOCIETAT - AN­TO­NIO MADRIDEJOS

Edu­ard Bat­lle IN­VES­TI­GA­DOR ICREA (IRB BARCELONA) «Es­tem del tot con­ven­çuts que hi hau­rà molts pa­ci­ents que es be­ne­fi­ci­a­ran d’aques­ta tro­ba­lla»

In­ves­ti­ga­dors de l’Ins­ti­tut de Re­cer­ca Bi­o­mè­di­ca (IRB Barcelona) han acon­se­guit que uns ra­to­lins amb càn­cer de cò­lon en una fa­se avan­ça­da es cu­res­sin com­ple­ta­ment des­prés d’in­hi­bir la pro­duc­ció en el tu­mor d’una hor­mo­na, anomenada TGF-be­ta, que neu­tra­lit­za­va l’ac­ti­vi­tat de­fen­si­va del sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri.

«Quan blo­que­gem l’ac­ció d’aques­ta hor­mo­na, re­ver­tim el procés. Els lim­fò­cits [cèl·lu­les del sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri] acon­se­guei­xen pe­ne­trar en el tu­mor i eli­mi­nen la me­tàs­ta­si», re­su­meix Edu­ard Bat­lle, in­ves­ti­ga­dor d’ICREA i res­pon­sa­ble del la­bo­ra­to­ri de càn­cer co­lo­rec­tal de l’ins­ti­tut. «Les al­ter­na­ti­ves te­ra­pèu­ti­ques són es­pec­ta­cu­lars –pros­se­gueix–. Ra­to­lins amb la malal­tia molt avan­ça­da, que hau­ri­en mort en qües­tió de di­es, es re­cu­pe­ren i que­den im­mu­nit­zats», afe­geix. La in­ves­ti­ga­ció s’ha pu­bli­cat a la re­vis­ta Na­tu­re. El ci­en­tí­fic ne­er­lan­dès Da­ni­e­le Tau­ri­e­llo, in­ves­ti­ga­dor post­doc­to­ral a l’IRB Barcelona, n’és el pri­mer fir­mant.

Bat­lle i el seu equip ja ha­vi­en des­co­bert fa anys que una abun­dàn­cia de la ma­tei­xa hor­mo­na en el càn­cer de cò­lon sem­bla­va pre­dir el risc de desen­vo­lu­par me­tàs­ta­si. En el nou es­tu­di, re­a­lit­zat amb un mo­del de ra­to­lí que mi­me­tit­za la malal­tia en hu­mans, es van cu­rar en­tre el 70% i el 80% dels ani­mals. No obs­tant, la trans­la­ció no sem­pre és fà­cil. «No vo­lem ven­dre fum per­què hi ha te­rà­pi­es que des­prés no han fun­ci­o­nat en fa­ses clí­ni­ques –diu Bat­lle–, però es­tem con­ven­çuts que hi hau­rà molts pa­ci­ents que sí que es be­ne­fi­ci­a­ran d’aquest des­co­bri­ment». ¿Quan? Ja hi ha di­ver­sos as­sa­jos en mar­xa amb càn­cer de bu­fe­ta que uti­lit­zen la ma­tei­xa es­tra­tè­gia. «En dos o tres anys en tin­drem re­sul­tats», afe­geix.

La im­mu­no­te­rà­pia, és a dir, te­rà­pi­es ba­sa­des en l’ac­ti­va­ció del sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri con­tra les cèl·lu­les can­ce­rí­ge­nes, s’ha con­ver­tit en els úl­tims anys en una ar­ma molt efi­caç per trac­tar al­guns tu­mors com el me­la­no­ma o el càn­cer de pul­mó, subrat­lla l’IRB Barcelona. «Hem tin­gut un au­tèn­tic bo­om, un can­vi de pa­ra­dig­ma. Ens hem ado­nat que ac­ti­vant el sis­te­ma im­mu­ne hi ha pa­ci­ents que es cu­ren. Ai­xò ha obert les ex­pec­ta­ti­ves ci­en­tí­fi­ques i l’in­terès de les far­ma­cèu­ti­ques», diu Bat­lle.

«No obs­tant, fins ara, la ma­jo­ria dels tu­mors de cò­lon sem­bla­ven in­sen­si­bles a aques­ta me­na de te­rà­pi­es», pros­se­gueix l’in­ves­ti­ga­dor. «Els pocs as­sa­jos clí­nics d’im­mu­no­te­rà­pia no es­ta­ven do­nant bons re­sul­tats i no es com­pre­nia bé per què», re­cor­da Bat­lle.

Ara, neu­tra­lit­zant l’ac­ció del TGF-be­ta, s’ha ob­ser­vat que les cè­llu­les del sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri acon­se­guei­xen in­fil­trar-se i re­co­nei­xen el tu­mor, com­ba­ten el càn­cer i fins i tot pre­ve­nen l’apa­ri­ció de me­tàs­ta­si al fet­ge i al pul­mó. «Ac­tu­al­ment te­nim bo­nes te­rà­pi­es qui­rúr­gi­ques i de qui­mi­o­te­rà­pia per al pro­ble­ma lo­cal, però po­ques per a la me­tàs­ta­si, que a la llar­ga és el que sol cau­sar les morts», re­cor­da Bat­lle. A més a més, i en­ca­ra més im­por­tant, els in­ves­ti­ga­dors

han de­mos­trat que, com­bi­nant l’in­hi­bi­dor de TGF-be­ta amb im­mu­no­te­rà­pi­es que ja hi ha dis­po­ni­bles, l’efec­te an­ti­tu­mo­ral es po­ten­cia i el sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri eli­mi­na de for­ma efi­caç les me­tàs­ta­sis.

EL DESEN­VO­LU­PA­MENT / Al vol­tant del 40% o 50% dels pa­ci­ents amb un tu­mor al cò­lon re­cau­ran en la malal­tia en for­ma de me­tàs­ta­si. «Quan hi ha un di­agnòs­tic de càn­cer de cò­lon en els es­ta­dis avan­çats, els on­cò­legs no te­nen a la se­va dis­po­si­ció trac­ta­ments efi­ca­ços que pu­guin cu­rar el pa­ci­ent», diu Bat­lle. Aquest tre­ball obre la por­ta que es desen­vo­lu­pi el pri­mer trac­ta­ment ba­sat en im­mu­no­te­rà­pia per a pa­ci­ents amb càn­cer de cò­lon me­tas­tà­sic, i per a aquells amb mal pro­nòs­tic però que en­ca­ra no han desen­vo­lu­pat me­tàs­ta­si.

Na­tu­re pu­bli­ca al ma­teix nú­me­ro un al­tre es­tu­di, de la far­ma­cèu­ti­ca Ge­nen­tech, que ar­ri­ba a les ma­tei­xes con­clu­si­ons però amb càn­cer de bu­fe­ta. «Aquest al­tre tre­ball de­mos­tra que la tro­ba­lla va més en­llà del càn­cer de cò­lon. Apa­rent­ment, múl­ti­ples ti­pus de tu­mors fan ser­vir la ma­tei­xa es­tra­tè­gia –l’ele­va­ció dels ni­vells de TGF-be­ta en l’en­torn– per fer-se in­vi­si­bles al sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri», opi­nen els ci­en­tí­fics de l’IRB Barcelona.

Bat­lle ad­met que els in­hi­bi­dors més pro­me­te­dors po­den te­nir al­gun efec­te se­cun­da­ri, com cre­ar pro­ble­mes d’au­toim­mu­ni­tat, però opi­na que es pot mi­llo­rar. «És un as­pec­te que s’ha de tre­ba­llar, però per re­gla ge­ne­ral les re­ac­ci­ons es­tan ben con­tro­la­des», con­clou. Els seus ra­to­lins n’han tin­gut prou amb 15 di­es de te­rà­pia.

Edu­ard Bat­lle i Daniel Tau­ri­e­llo, ahir a l’Ins­ti­tut de Re­cer­ca Bi­o­mè­di­ca de Barcelona.

ROBERT RAMOS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.