Uns ro­se­ga­dors molt es­pe­ci­als

El Periódico de Catalunya [Català] - - COSES DE LA VIDA SOCIETAT -

Un dels ele­ments més des­ta­cats del tre­ball va ser la cre­a­ció d’uns mo­dels de ra­to­lí que po­gues­sin re­pro­duir la malal­tia hu­ma­na. «El desen­vo­lu­pa­ment ens va cos­tar qua­tre anys, però ho vam en­cer­tar ple­na­ment», re­la­ta Bat­lle. Es­tu­dis an­te­ri­ors s’ha­vi­en fet pre­nent cè­llu­les hu­ma­nes i po­sant-les en ra­to­lins im­mu­no­de­pri­mits, però pre­ci­sa­ment ai­xò no per­met ob­ser­var com re­ac­ci­o­na un sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri nor­mal, afe­geix l’in­ves­ti­ga­dor de l’IRB Barcelona.

Tau­ri­e­llo va apli­car a ra­to­lins de la­bo­ra­to­ri qua­tre de les mu­ta­ci­ons ge­nè­ti­ques més co­muns pre­sents en els tu­mors hu­mans de cò­lon avan­çats. Des­prés de com­pro­var la si­mi­li­tud amb els tu­mors hu­mans agres­sius, es va cre­ar un bi­o­banc d’or­ga­noi­des tu­mo­rals –mi­ni­tu­mors en

Els ra­to­lins de l’ex­pe­ri­ment mi­me­tit­zen els tu­mors de cò­lon d’hu­mans en fa­ses avan­ça­des

tres di­men­si­ons– per po­der rein­tro­duir-los de for­ma con­tro­la­da en ra­to­lins im­mu­no­com­pe­tents (sen­se pro­ble­mes en el sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri). «Per es­tu­di­ar el sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri, el tu­mor ha de ser de ra­to­lí, d’una al­tra ma­ne­ra el seu or­ga­nis­me el re­but­ja­ria», ex­pli­ca.

A tra­vés d’aquest mo­del que mi­me­tit­za les prin­ci­pals ca­rac­te­rís­ti­ques del càn­cer de cò­lon me­tas­tà­sic en hu­mans, van po­der es­tu­di­ar com les cèl·lu­les can­ce­rí­ge­nes acon­se­guien ocul­tar-se de l’ac­ció del sis­te­ma im­mu­ni­ta­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.