El van­da­lis­me a Ro­da­li­es cos­ta més de 10 mi­li­ons

El di­rec­tor del ser­vei aler­ta de la crei­xent vi­o­lèn­cia dels vàn­dals Els en­dar­re­ri­ments cau­sats per aques­tes ac­ci­ons van afec­tar un mi­lió de vi­at­gers

El Periódico de Catalunya [Català] - - SOCIETAT - MAURICIO BERNAL

El di­rec­tor de Ro­da­li­es de Ren­fe a Ca­ta­lu­nya, Fé­lix Mar­tín, va qua­li­fi­car ahir de «molt pre­o­cu­pant» la que va des­criu­re com la «ten­dèn­cia crei­xent» que afec­ta els ac­tes de van­da­lis­me a les lí­ni­es de ro­da­li­es i «la vi­o­lèn­cia» amb què es per­pe­tren, de la qual són víc­ti­mes gai­re­bé sem­pre els mem­bres del per­so­nal de vi­gi­làn­cia con­trac­tats per l’em­pre­sa. «Ac­tu­al­ment, i ca­da ve­ga­da més, de­ter­mi­nats ac­tes de van­da­lis­me s’es­tan com­bi­nant amb ac­tes de vi­o­lèn­cia», va des­ta­car Mar­tín des­prés que Ren­fe re­ve­lés que el van­da­lis­me va cos­tar a la com­pa­nyia més de 10 mi­li­ons d’eu­ros du­rant l’any 2017.

El gruix d’aques­ta su­ma, 6,7 mi­li­ons d’eu­ros, va ser in­ver­ti­da en la ne­te­ja dels 85.000 me­tres qua­drats de su­per­fí­cie pin­ta­da pels gra­fi­ters, uns 6.000 gra­fi­tis en to­tal. Els pro­ble­mes o danys cau­sats pel tren­ca­ment de vi­dres i mo­bi­li­a­ri, el bui­dat d’ex­tin­tors, l’ús in­de­gut de les alar­mes, el fet d’al­te­rar l’or­dre, l’ape­dre­ga­ment de va­gons o la col·lo­ca­ció d’ob­jec­tes a les vi­es han aug­men­tat la fac­tu­ra en qua­tre mi­li­ons d’eu­ros més. «I re­cor­dem una co­sa, que a més a més d’aquests 10 mi­li­ons d’eu­ros en de­di­quem més de 14 mi­li­ons a me­su­res pre­ven­ti­ves», va dir Mar­tín en re­fe­rèn­cia als sis­te­mes i al per­so­nal de vi­gi­làn­cia.

Fé­lix Mar­tín DI­REC­TOR DE RO­DA­LI­ES CA­TA­LU­NYA «És la­men­ta­ble que unes quan­tes per­so­nes afec­tin els mi­lers d’usu­a­ris del nos­tre ser­vei»

AC­TU­AR SO­BRE LES CAUSES «Des de Ren­fe es­tem des­ti­nant gai­re­bé 25 mi­li­ons i ca­da any més mit­jans per cor­re­gir-ne els efec­tes i pre­ve­nir al­gu­nes d’aques­tes ac­ci­ons, però cre­iem que el que s’ha de fer és ac­tu­ar so­bre les causes de la vi­o­lèn­cia –va de­cla­rar el res­pon­sa­ble–. El fer­ro­car­ril no dei­xa de ser una ex­ten­sió de la via pú­bli­ca, i aquests ac­tes vi­o­lents són una ex­ten­sió dels ac­tes vi­o­lents a la via pú­bli­ca. De­ma­nem un es­forç de tots els ens im­pli­cats en el capí­tol so­ci­al. És ne­ces­sa­ri que hi ha­gi cons­ci­èn­cia que aquests són béns pú­blics. És la­men­ta­ble –va con­ti­nu­ar– que unes quan­tes per­so­nes, mol­tes de les quals ni tan sols fan ús del fer­ro­car­ril, que en­tren als trens a fer van­da­lis­me i de se­gui­da en sur­ten cor­rent, afec­tin els mi­lers d’usu­a­ris del nos­tre ser­vei».

D’acord amb el co­mu­ni­cat que va fer pú­blic Ren­fe, els en­dar­re­ri­ments cau­sats pels vàn­dals van afec­tar pràc­ti­ca­ment un mi­lió de cli­ents, en con­cret 927.000. «Pro­cu­rem que no afec­ti l’usu­a­ri, que les ac­ci­ons d’uns quants no afec­tin una ma­jo­ria, però un tren ape­dre­gat, per po­sar un exem­ple, s’ha de pa­rar». Mar­tín va des­ta­car la «co­or­di­na­ció ab­so­lu­ta» que hi ha en­tre la com­pa­nyia fer­ro­vi­à­ria, els Mos­sos d’Es­qua­dra i els cos­sos de po­li­ci­es lo­cals «per agi­lit­zar les ac­ci­ons i es­tar sem­pre pen­dents del que es­tà pas­sant», i va dir que en­ca­ra que el van­da­lis­me a les xar­xes de ro­da­li­es és un pro­ble­ma es­tès a ni­vell es­ta­tal, a Ca­ta­lu­nya el pro­ble­ma és amb di­fe­rèn­cia més greu.

MUL­TES I RE­SO­LU­CI­ONS En el curs de l’any pas­sat, Ren­fe va tra­mi­tar 2.123 de­nún­ci­es per ac­tes van­dà­lics, agres­si­ons i frau, en­tre al­tres ac­ci­ons con­tra l’em­pre­sa. La ma­jo­ria, va ex­pli­car Mar­tí, so­len aca­bar en mul­tes i re­so­lu­ci­ons ad­mi­nis­tra­ti­ves.

Trens amb gra­fi­tis i vi­dres tren­cats, dos exem­ples de gamberrisme.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.