Fa­mí­li­es, ‘pro­fes’ i alum­nes exi­gei­xen la fi de l’ava­lu­a­ció ex­ter­na

Cri­den a boi­co­te­jar els tests de ter­cer i de si­sè de pri­mà­ria, al març i al maig De­nun­ci­en que no han ser­vit per so­lu­ci­o­nar pro­ble­mes com la se­gre­ga­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - SOCIETAT - MA­RÍA JESÚS IBÁÑEZ

nal de l’ESO es van fer ja la set­ma­na pas­sa­da, però les de ter­cer i si­sè de pri­mà­ria es por­ta­ran a ter­me en els prò­xims me­sos. les de ter­cer, el 2007, en el de les de si­sè, i el 2011, en les de l’ESO– han si­gut molt qües­ti­o­na­des des de la se­va im­plan­ta­ció, so­bre­tot pels de­fen­sors de les no­ves me­to­do­lo­gi­es pe­da­gò­gi­ques. «No fo­men­ten l’es­pe­rit crí­tic, si­nó que es­ti­mu­len la me­mo­rit­za­ció i el tre­ball sis­te­mà­tic», va cri­ti­car la Jo­a­na, por­ta­veu de l’As­so­ci­a­ció d’Es­tu­di­ants Pro­gres­sis­tes.

1.400 FA­MÍ­LI­ES L’ANY PAS­SAT «Le­gal­ment» no exis­teix l’obli­ga­ció de fer­les, ad­ver­tia Be­lén Tas­cón, pre­si­den­ta de la Fa­pac, que va re­cor­dar que la mo­ra­tò­ria de la llei or­gà­ni­ca de mi­llo­ra de la qua­li­tat educativa (LOMCE) es­ta­bleix que són ava­lu­a­ci­ons mos­trals (per tant no tots els alum­nes han de sot­me­tre-s’hi). El curs pas­sat, unes 1.400 fa­mí­li­es, dels 160.000 alum­nes que es­ta­ven cri­dats a fer les pro­ves, van subs­criu­re el boi­cot.

Tam­poc es­tan re­co­lli­des com a obli­ga­tò­ri­es en la llei d’edu­ca­ció de Ca­ta­lu­nya (LEC). Amb tot, els pro­mo­tors del boi­cot són cons­ci­ents de la in­qui­e­tud que la in­sub­mis­sió sus­ci­ta en­tre els do­cents, la gran ma­jo­ria d’ells fun­ci­o­na­ris pú­blics, i, per tant, obli­gats a apli­car les pro­ves als seus alum­nes. Si no ho fan, Pro­ves de 4t d’ESO a l’ins­ti­tut La Llau­na de Ba­da­lo­na, el dia 6.

s’ex­po­sen a ser fins i tot in­ha­bi­li­tats per exer­cir la se­va pro­fes­sió.

En comp­tes d’unes «pro­ves ex­ter­nes es­tan­dar­dit­za­des», les fa­mí­li­es re­cla­men que s’ela­bo­ri un «pro­jec­te glo­bal d’ava­lu­a­ció edu-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.