REFORÇOS EN CENT ES­CO­LES

El Periódico de Catalunya [Català] - - SOCIETAT -

Per­què no res­po­nen a cri­te­ris pe­da­gò­gics, per­què in­ter­fe­rei­xen en la tas­ca que dia a dia desen­vo­lu­pen els mes­tres, per­què le­gal­ment no són obli­ga­tò­ri­es i per­què, lluny d’aju­dar a mi­llo­rar, es­tan in­cen­ti­vant la se­gre­ga­ció dels alum­nes. La fe­de­ra­ció d’as­so­ci­a­ci­ons de pa­res d’alum­nes de Ca­ta­lu­nya (Fa­pac), l’As­sem­blea Gro­ga de Grà­cia i la Xar­xa d’Es­co­les In­sub­mi­ses (XEI), amb el su­port del Marc Uni­ta­ri de la Co­mu­ni­tat Educativa (MUCE), han tor­nat a fer una cri­da, per quart any con­se­cu­tiu, per­què les fa­mí­li­es d’alum­nes boi­co­te­gin les pro­ves d’ava­lu­a­ció ex­ter­na que re­a­lit­za la Ge­ne­ra­li­tat. Les de fi-

«L’Ad­mi­nis­tra­ció en­ca­ra no ens ha de­mos­trat qui­na és la uti­li­tat re­al d’aquests exà­mens, que s’es­tan fent des de fa anys i que en­ca­ra no han com­por­tat me­su­res de su­port als cen­tres edu­ca­tius que més ho ne­ces­si­ten», va la­men­tar ahir Ce­cí­lia Bayo, por­ta­veu de l’As­sem­blea Gro­ga de Grà­cia. «És que no fan fal­ta més ava­lu­a­ci­ons, per­què els pro­fes­sors i les es­co­les ava­lu­em con­tí­nu­a­ment els alum­nes. El que sí que cal­dria és veu­re si les po­lí­ti­ques edu­ca­ti­ves de les ad­mi­nis­tra­ci­ons són và­li­des», va re­cla­mar al seu torn Àn­gel Gar­cia, por­ta­veu de la sec­to­ri­al d’Edu­ca­ció a CCOO a Ca­ta­lu­nya.

Les pro­ves de ter­cer de pri­mà­ria, que no­més te­nen ca­ràc­ter di­agnòs­tic (ser­vei­xen per de­tec­tar com evo­lu­ci­o­nen els alum­nes a mit­ja eta­pa), es­tan pre­vis­tes en­tre el 5 i el 18 de març a Ca­ta­lu­nya. Les de si­sè, que sí que són una ava­lu­a­ció fi­nal de la pri­mà­ria, es re­a­lit­za­ran en­tre els prò­xims di­es 8 i 10 de maig.

Aquests exà­mens –que la Con­se­lle­ria d’En­se­nya­ment ja va co­men­çar a apli­car l’any 2000 en el cas de PLA DE XOC

Les pro­ves de com­pe­tèn­ci­es bà­si­ques de si­sè de pri­mà­ria van ser la ba­se a par­tir de la qual la Con­se­lle­ria d’En­se­nya­ment va re­a­lit­zar el 2014 un pla de xoc cen­trat en els cen­tres amb més mals re­sul­tats. En­se­nya­ment va des­ti­nar, al­menys du­rant els dos anys se­güents, més re­cur­sos al cen­te­nar de col·le­gis que ha­vi­en sus­pès en al­menys tres de les qua­tre ma­tè­ri­es exa­mi­na­des, per­què apli­ques­sin me­su­res de mi­llo­ra.

SEN­SE MÉS NOTÍCIES

En les pro­ves del 2015, tots els cen­tres par­ti­ci­pants en les au­di­to­ri­es pe­da­gò­gi­ques van mi­llo­rar el ren­di­ment dels seus alum­nes. Des d’ales­ho­res, la con­se­lle­ria no ha tor­nat a do­nar no­va in­for­ma­ció al res­pec­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.