«La so­ci­e­tat es­tà ex­haus­ta»

El Periódico de Catalunya [Català] - - GRAN BARCELONA -

Deu anys de cri­si eco­nò­mi­ca «han dei­xat ex­haus­ta la so­ci­e­tat», va afir­mar Nú­ria Ma­rín a la con­fe­rèn­cia que va fer ahir so­bre l’es­tat de la se­go­na ciu­tat ca­ta­la­na pel que fa a nom­bre d’ha­bi­tants i so­bre els seus pro­jec­tes de fu­tur. El pro­ble­ma so­bre­vin­gut, se­gons va sos­te­nir l’al­cal­des­sa so­ci­a­lis­ta, ha si­gut que, sen­se pau­sa per re­cu­pe­rar for­ces, quan ja co­men­ça­ven a no­tar-se al­guns símp­to­mes de re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, l’ano­me­nat procés in­de­pen­den­tis­ta «ha atu­rat en sec Ca­ta­lu­nya». L’al­cal­des­sa no va vo­ler re­par­tir cul­pes a parts iguals. «L’es­pi­ral d’ir­res­pon­sa­bi­li­tat en què han en­trat els par­tits in­de­pen­den­tis­tes ens ha por­tat a una pa­rà­li­si po­lí­ti­ca i ins­ti­tu­ci­o­nal», va as­se­gu­rar la tam­bé di­ri­gent del PSC.

La in­cer­te­sa de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na no va ser, en tot cas, l’eix cen­tral de la con­fe­rèn­cia efec­tu­a­da ahir, però sí una pa­ra­da ar­gu­men­tal gai­re­bé obli­ga­da. La so­ci­e­tat, des del seu punt de vis­ta, es­tà greu­ment po- la­rit­za­da, i es re­que­ri­rà temps per re­cu­pe­rar «el di­à­leg, el res­pec­te, la ne­go­ci­a­ció i el pacte». Per ara, va la­men­tar l’al­cal­des­sa, és in­dis­cu­ti­ble que, des­prés de la pa­ta­ca­da que va su­po­sar la cri­si eco­nò­mi­ca, la pa­rà­li­si ins­ti­tu­ci­o­nal té i tin­drà «con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques, so­ci­als i tam­bé ins­ti­tu­ci­o­nals».

Ma­rín va apel·lar en la se­va dis­ser­ta­ció a fer un es­forç per­què les ai­gües pu­guin tor­nar al seu curs. «Dit sen­se me­tà­fo­res –va ma­ni­fes­tar l’al­cal­des­sa de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat–, cal er­ra­di­car la con­fron­ta­ció i la rup­tu­ra en ter­mes po­lí­tics i tam­bé de con­vi­vèn­cia per obrir d’aques­ta ma­ne­ra un nou temps de con­còr­dia».

L’al­cal­des­sa creu que s’ha d’«er­ra­di­car la con­fron­ta­ció i la rup­tu­ra en ter­mes de po­lí­ti­ca i con­vi­vèn­cia»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.