Co­lau anun­cia 92 ca­ses so­ci­als pre­fa­bri­ca­des

Pre­veu que es­ti­guin dis­po­ni­bles a fi­nals d’any per al­ber­gar 250 per­so­nes

El Periódico de Catalunya [Català] - - GRAN BARCELONA - TONI SUST

Barcelona cons­trui­rà aquest any 92 vi­ven­des pre­fa­bri­ca­des, 21 in­di­vi­du­als i 71 do­bles, que des­ti­na­rà a llo­guer so­ci­al, amb un cost de cons­truc­ció de 5,3 mi­li­ons d’eu­ros. Els in­qui­lins hi po­dran viu­re fins a sis anys. El procés s’agi­lit­za­rà per­què les vi­ven­des, em­mar­ca­des en una prova pilot del con­sis­to­ri, se­ran pre­fa­bri­ca­des. Les més grans tin­dran uns 60 me­tres qua­drats de su­per­fí­cie.

El Go­vern mu­ni­ci­pal jus­ti­fi­ca la idea com una so­lu­ció tem­po­ral amb l’avan­tat­ge del ca­len­da­ri: la cons­truc­ció d’una vi­ven­da pú­bli­ca con­ven­ci­o­nal acos­tu­ma a pro­lon­gar-se en­tre sis i set anys, men­tre que la d’una vi­ven­da pre­fa­bri­ca­da es re­du­eix a uns nou me­sos.

L’al­cal­des­sa, Ada Co­lau, va pre- sen­tar ahir el pro­gra­ma Allot­ja­ments de PRO­xi­mi­tat Pro­vi­si­o­nals (APROP) amb la ti­nen­ta d’al­cal­de de Drets So­ci­als, La­ia Or­tiz, i el re­gi­dor de Vi­ven­da, Josep Maria Mon­ta­ner, com una «pro­pos­ta com­ple­men­tà­ria» que s’afe­geix al pla de vi­ven­da pel qual el con­sis­to­ri pre­veu que a fi­nals de man­dat hi ha­gi 4.000 nous pi­sos en­tre els que es­ti­guin aca­bats i els que es­ti­guin en procés, per des­ti­nar a llo­guer. «No és vi­ven­da pú­bli­ca, és una so­lu­ció tem­po­ral», va dir.

INSPIRACIÓ ESTRANGERA Com en al­tres ca­sos, el con­sis­to­ri va re­cór­rer a l’ex­pe­ri­èn­cia d’al­tres ciu­tats, i les ca­ses so­ci­als pre­fa­bri­ca­des han si­gut co­pi­a­des d’exem­ples com Ams­ter­dam, Co­pen­ha­guen i Van­cou­ver. Els nous pi­sos es­tan pen­sats per po­der ser tras­lla­dats a un al­tre so­lar si cal.

Les pri­me­res 92 vi­ven­des pre­fa­bri­ca­des, va in­sis­tir Co­lau, se­ran tem­po­rals. Es­ta­ran ubi­ca­des en so­lars mu­ni­ci­pals que es­tan dis­po­ni­bles i que no te­nen un des­tí pre­vist a curt ter­mi­ni. Se­ran tres pro­mo­ci­ons ubi­ca­des a Ciu­tat Ve­lla, SantsMont­ju­ïc i Sant Mar­tí. Allot­ja­ran per­so­nes que es­tan en llis­ta d’es­pe- ra d’una vi­ven­da so­ci­al, en­ca­ra que l’al­cal­des­sa va afir­mar que es pro­cu­ra­rà com­bi­nar ti­po­lo­gi­es, com llo­ga­ters jo­ves amb al­tres de la ter­ce­ra edat.

«És una obli­ga­ció de les ad­mi­nis­tra­ci­ons com­plir amb els seus com­pro­mi­sos i amb les ne­ces­si­tats de la ciu­tat», va dir Co­lau, que va treu­re pit so­bre la tas­ca de l’ajun­ta­ment en vi­ven­da: «En aquest man­dat s’hau­ran fet 66 pro­mo­ci­ons de vi­ven­da pú­bli­ca. La Ge­ne­ra­li­tat té cinc pro­mo­ci­ons en mar­xa».

L’al­cal­des­sa va tor­nar a acu­sar l’Ad­mi­nis­tra­ció ca­ta­la­na i so­bre­tot l’es­ta­tal de no apos­tar amb la ma­tei­xa in­ten­si­tat en aques­ta ma­tè­ria. «Els pa­pers es­tan in­ver­tits i l’ajun­ta­ment es­tà su­plint la Ge­ne­ra­li­tat i l’Es­tat».

CRÍ­TI­QUES DE L’OPO­SI­CIÓ L’anunci de l’al­cal­des­sa va sus­ci­tar les crí­ti­ques de di­ver­sos grups de l’opo­si­ció. Tant el PDECat com Ciu­ta­dans, ERC i el Par­tit Po­pu­lar van acu­sar Co­lau d’in­ten­tar ta­par amb aques­ta iniciativa el fet que, se­gons van dir, ha fra­cas­sat a l’afron­tar el con­flic­te de la vi­ven­da a la ciu­tat.

ACN

Imat­ge vir­tu­al d’un bloc de vi­ven­des pre­fa­bri­ca­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.