Crim sen­se tes­ti­mo­nis

Cap dels 14 de­cla­rants

El Periódico de Catalunya [Català] - - GRAN BARCELONA - CAR­LOS MÁRQUEZ DANIEL

en el ju­di­ci per la mort d’un jo­ve gi­ta­no al Port Olím­pic apor­ta un tes­ti­mo­ni que per­me­ti acla­rir el cas

L’ad­vo­cat de l’acu­sa­ció par­ti­cu­lar no es de­via es­pe­rar una sín­te­si ai­xí. A la pan­ta­lla, per vi­de­o­con­fe­rèn­cia, la se­va cli­en­ta, J. L., viu­da del jo­ve gi­ta­no del clan dels Bal­ta­sa­res que va mo­rir víc­ti­ma d’un apu­nya­la­ment la nit del 23 de ge­ner del 2016 en una dis­co­te­ca del Port Olím­pic. Des­prés d’una llar­ga i ela­bo­ra­da pre­gun­ta, des­ti­na­da a evi­den­ci­ar els ne­fas­tos efec­tes d’aque­lla mort en el nu­cli fa­mi­li­ar, la do­na, que ti­ra en­da­vant dos fills de 8 i 10 anys, no va pas­sar d’un con­cís «molt mala­ment». Ni a l’in­sis­tir-hi. «Molt mala­ment». Ahir era dia de tes­ti­mo­nis a l’Au­di­èn­cia de Barcelona per in­ten­tar po­sar una mi­ca de llum so­bre el crim que, a més de cos­tar-li la vi­da a un ho­me de 28 anys, va pro­vo­car l’ex­pul­sió de la Mi­na de 500 per­so­nes d’un clan ri­val, el dels Pe­lú­os. De mo­ment tot se­gueix igual, sen­se pro­ves con­clo­ents i amb re­lats con­tra­dic­to­ris. Però amb una fis­cal que va pin­ze­llant la se­va es­tra­tè­gia cap a l’es­to­ca­da fi­nal.

El se­gon dia del ju­di­ci ha­via de ser­vir per re­pro­duir els fets en bo­ca de ter­cers des­prés que di­marts fos­sin els tres acu­sats els que do­nes­sin la se­va versió del que ha­via pas­sat. Dos d’ells es­tan acu­sats d’un de­lic­te de le­si­ons amb ins­tru­ment pe­ri­llós (el fis­cal sol·li­ci­ta per a ells cinc anys de pre­só) i un ter­cer hi afe­geix el càr­rec d’as­sas­si­nat (pe­ti­ció de 22 anys de pre­só). Però cap dels 14 com­pa­rei­xents ha po­gut ex­cul­par o as­se­nya­lar amb to­tal cer­te­sa els pro­ces­sats.

Con­tra­dic­ci­ons

Van ini­ci­ar el ma­tí qua­tre fa­mi­li­ars dels acu­sats, tots co­sins en­tre ells. Aque­lla nit tam­bé eren a la dis­co Nir­va­na. Un d’ells va can­vi­ar el tes­ti­mo­ni ofert el 2016, en què iden­ti­fi­ca­va els tres jo­ves que es van as­seu­re al banc dels acu­sats com els au­tors del llan­ça­ment de va­sos dins del lo­cal. Tam­bé en la se­va de­cla­ra­ció an­te­ri­or as­se­gu­ra­va que la per­so­na que apa­reix guar­dant-se una co­sa als pan­ta­lons en les imat­ges cap­ta­des per les cà­me­res de seguretat era L. C., el pre­sump­te au­tor ma­te­ri­al de l’apu­nya­la­ment. Tots els tes­ti­mo­nis van coin­ci­dir que la víc­ti­ma, D. U., es­ta­va so­ta els efec­tes de l’al­co­hol, sen­se que ai­xò pres­su­po­sés res. No­més un d’ells, co­sí dels pro­ces­sats, va dir que el di­funt te­nia una ac­ti­tud vi­o­len­ta: «Ana­va pe­gant a la gent».

Re­sul­ta sor­pre­nent que no ha­gi si­gut pos­si­ble tro­bar un tes­ti­mo­ni que pu­gui acla­rir amb cer­te­sa què és el que va pas­sar re­al­ment aque­lla nit. Més en­ca­ra si es té en comp­te que es trac­ta d’un lo­cal d’uns 40 me­tres qua­drats on hi ha­via apro­xi­ma­da­ment unes 50 per­so­nes. Per ai­xò la fis­ca­lia s’es­for­ça a si­tu­ar al lloc del crim els tres acu­sats per, en els prò­xims di­es, en els quals han de de­cla­rar els agents dels Mos­sos que han in­ves­ti­gat el cas i els pè­rits que han exa­mi­nat, so­bre­tot, les imat­ges de ví­deo, de­mos­trar la se­va te­si que L. C. va cla­var un pu­nyal «al tors de la víc­ti­ma que li va per­fo­rar l’ar­tè­ria to­rà­ci­ca i li va pro­vo­car la mort a cau­sa de la pèr­dua de sang».

La de­fen­sa va pre­gun­tar més avi­at poc. Bà­si­ca­ment, per po­sar en dub­te el fil de la his­tò­ria o per em­fa­tit­zar la va­gue­tat dels tes­ti­mo­nis, molt plens d’ex­pres­si­ons del ti­pus «no ho re­cor­do bé», «di­ria que sí/no», «fa molt de temps» o «pot ser que aquest si­gui en tal». Ni el pro­pi­e­ta­ri del lo­cal, ni la cam­bre­ra, ni el con­tro­la­dor de l’en­tra­da de la dis­co, ni el cap de seguretat del Port Olím­pic, ni el vi­gi­lant de l’apar­ca­ment. Nin­gú va ser capaç ahir d’acu­sar o d’ab­sol­dre els acu­sats. ¿La po­li­cia, els fo­ren­ses i les gra­va­ci­ons aca­ba­ran per fer de­can­tar el ju­rat?

La fis­ca­lia s’es­for­ça a si­tu­ar els acu­sats en el lloc de l’apu­nya­la­ment

RICARD CUGAT

Pro­ces­sats Els tres acu­sats, as­se­guts al banc du­rant la vis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.