GRATIS AVUI A BCN

El Periódico de Catalunya [Català] - - GRAN BARCELONA -

Lor­ca Mo­nò­leg a càr­rec de l’ac­triu As­sump­ta Ro­jas Gi­bert, a par­tir del lli­bre García Lor­ca en Ca­ta­luña, d’An­to­ni­na Ro­dri­go. A la Bi­bli­o­te­ca Les Corts - Mi­quel Llon­gue­ras. Tra­ves­se­ra de les Corts, 58. A les 19.00 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.