Llar­ga vi­da a la tra­di­ció

CIU­TAT VE­LLA L’As­so­ci­a­ció de Fes­tes de la Pla­ça No­va El col·lec­tiu

El Periódico de Catalunya [Català] - - GRAN BARCELONA - ANNALISA PALUMBO

Sant Roc or­ga­nit­za i man­té la cen­te­nà­ria ce­le­bra­ció de rep avui el Pre­mi Ciu­tat de Barcelona de mans de l’al­cal­des­sa

El cor d’un bar­ri que ara ja no exis­teix se­gueix ba­te­gant a l’As­so­ci­a­ció de Fes­tes de la Pla­ça No­va, ubi­ca­da a la pla­ça de les Be­a­tes, 2, a Sant Pe­re, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra. Al se­gle XI, a prop de la por­ta nord-oest de la mu­ra­lla ro­ma­na, va sor­gir un bar­ri ini­ci­al­ment ano­me­nat Vi­la­no­va dels Arcs, que es va con­ver­tir amb els anys en el bar­ri de la Ca­te­dral. Ara no­més en que­da el re­cord que l’As­so­ci­a­ció de Fes­tes de la Pla­ça No­va llui­ta per man­te­nir viu i les fes­tes que en els úl­tims qua­tre se­gles han si­gut les més im­por­tants del bar­ri: les fes­tes de Sant Roc.

«L’ob­jec­tiu de l’As­so­ci­a­ció de Fes­tes de la Pla­ça No­va és l’es­tu­di, or­ga­nit­za­ció i re­a­lit­za­ció de les Fes­tes de Sant Roc a la pla­ça No­va, de­cla­ra­des pa­tri­mo­ni d’in­terès na­ci­o­nal, i que són les fes­tes po­pu­lars de car­rer més an­ti­gues de la ciu­tat, ce­le­bra­des des del 1589», afir­ma el pre­si­dent de l’as­so­ci­a­ció, Xa­vi­er Cor­do­mí.

Me­mò­ria his­tò­ri­ca

El tre­ball de l’as­so­ci­a­ció, a més d’or­ga­nit­zar les fes­tes al llarg dels anys, s’ha cen­trat tam­bé en la re­cu­pe­ra­ció de la me­mò­ria his­tò­ri­ca. He­re­va de la Con­fra­ria de Sant Roc de la Pla­ça No­va, en­ti­tat fun­da­da el 1589, i de la Co­mis­sió de Fes­tes de Sant Roc (1884), l’as­so­ci­a­ció tre­ba­lla en di­ver­sos fronts grà­ci­es a la se­va co­mis­sió de fes­tes, di­fe­rents colles cul­tu­rals –com la de ge­gants, nans i cap­gros­sos de la pla­ça No­va o els tam­bo­ri­ners Per­cú­di­um– i les vo­ca­li­es, com la d’in­ves­ti­ga­ció.

«La mas­si­fi­ca­ció tu­rís­ti­ca d’aques­ta zo­na de la ciu­tat, junt amb la his­tò­ria de l’úl­tim se­gle, han fet que el bar­ri de la Ca­te­dral des­a­pa­re­gués. Mal­grat tot, nos­al­tres in­ten­tem man­te­nir-lo viu», ex­pli­ca el pre­si­dent Cor­do­mí.

Es re­fe­reix als bom­bar­de­jos del 1938 de l’avi­a­ció ita­li­a­na ali­a­da de Fran­co i a les obres de re­mo­de­la­ció per obrir la via La­ie­ta­na, que van con­dem­nar el bar­ri a una me­ta­mor­fo­si de­fi­ni­ti­va, co­sa que im­pli­ca­va tam­bé una tem­po­ral de­ca­dèn­cia de les fes­tes de Sant Roc. Cap a mit­jans del se­gle XIX, gai­re­bé tots els ve­ïns del bar­ri s’ha­vi­en tras­lla­dat a al­tres bar­ris. L’as­so­ci­a­ció va llui­tar per pre­ser­var una co­sa que es­ta­va a punt de per­dre’s de­fi­ni­ti­va­ment, i a tra­vés de les fes­tes va acon­se­guir tor­nar a atrau­re al bar­ri els que po­dri­en re­cor­dar com s’ha­via vis­cut allà temps en­re­re.

Cinc ex­po­si­ci­ons

El 2014, amb mo­tiu dels 425 anys de les fes­tes de Sant Roc, l’as­so­ci­a­ció va de­ci­dir ce­le­brar aquell ani­ver­sa­ri amb el pro­jec­te 4¼ de re­cu­pe­ra­ció de la his­tò­ria de les fes­tes i del bar­ri que les acull. Aquest pro­jec­te s’ha tra­du­ït en cinc ex­po­si­ci­ons en els úl­tims cinc anys: 4 ¼ 425 anys de les fes­tes de Sant Roc a Barcelona, La fes­ta vis­cu­da, El bar­ri per­dut, la pla­ça No­va i el bar­ri de la Ca­te­dral, Mi­ra­des de ge­gant i Per­què avui és San­ta Llú­cia... pels volts de la pla­ça No­va.

El pro­jec­te 4 ¼ ha ob­tin­gut el Pre­mi Ciu­tat de Barcelona 2017 de Cul­tu­ra Po­pu­lar i Tra­di­ci­o­nal, «ator­gat per una­ni­mi­tat del ju­rat per ce­le­brar la qua­li­tat i l’ori­gi­na­li­tat de les ex­po­si­ci­ons, el tre­ball d’in­ves­ti­ga­ció i do­cu­men­ta­ció i per la sal­va­guar­da de la me­mò­ria collec­ti­va d’un bar­ri per­dut». Ai­xí ho va ex­pli­car el pre­si­dent Cor­do­mí als mem­bres de la jun­ta per anun­ci­ar-los el guar­dó que avui, a les sis de la tar­da, els en­tre­ga­rà l’al­cal­des­sa Ada Co­lau.

«Aquest pre­mi és, jun­ta­ment amb l’en­tu­si­as­me de qui ha vi­si­tat les ex­po­si­ci­ons, el re­co­nei­xe­ment més im­por­tant –ex­pli­ca Mont­ser­rat Cas­tells, mem­bre de l’equip d’in­ves­ti­ga­ció, do­cu­men­ta­ció i ar­xiu de l’as­so­ci­a­ció–, ja que és un ho­me­nat­ge a la fei­na fe­ta, però so­bre­tot és un es­tí­mul per se­guir en­da­vant amb el nos­tre tre­ball a l’en­ti­tat».H

AS­SO­CI­A­CIÓ DE FES­TES DE LA PLA­ÇA NO­VA

Du­rant la Mer­cè L’Àli­ga de la Ciu­tat, en una cer­ca­vi­la de l’As­so­ci­a­ció de Fes­tes de la Pla­ça No­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.