Ney­mar es que­da curt

L’es­tre­lla bra­si­le­ra Zi­da­ne se­gueix res­pi­rant

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS - CAR­LOS F. MARCOTE

ni­vell de­cep i Unay Emery es tor­na a desa­cre­di­tar en un par­tit del mà­xim i pot do­nar grà­ci­es als can­vis d’Asen­sio i Lu­cas

Ney­mar ni Mbap­pé van ar­ra­sar al Ber­na­béu, ni Unai Emery va bus­car les pes­si­go­lles a Zi­ne­di­ne Zi­da­ne tot i que ho va te­nir a to­car des­prés que Ra­bi­ot avan­cés el PSG i el par­tit que­dés obert al fet que el tri­dent del con­junt pa­ri­senc tro­bés es­pais per obrir en ca­nal l’equip blanc. En van tro­bar du­rant un bon tros però els mi­li­o­na­ris vi­si­tants no van tor­nar a veu­re por­ta i la re­mun­ta­da ma­dri­dis­ta va cau­re se­gu­ra­ment molt pit­jor a les al­tu­res qa­ta­ri­a­nes del club fran­cès que el 3-1 en­cai­xat a Mu­nic da­vant el Bayern en l’úl­ti­ma jor­na­da de la fa­se de grups.

Ja lla­vors es va dir per París que el tèc­nic basc es­ta­va con­dem­nat si no gua­nya la Cham­pi­ons. Zi­da­ne se­gueix res­pi­rant i pot do­nar grà­ci­es al fet que aquest cop va re­ac­ci­o­nar a temps a la ban­que­ta i va re­cór­rer a Asen­sio i Lu­cas, que van ser els que van li­de­rar l’es­ti­ra­da de­fi­ni­ti­va per cap­gi­rar el mar­ca­dor. A Emery Ca­va­ni el va vo­ler ma­tar amb la mi­ra­da quan el va subs­ti­tuir per Meu­ni­er i la res­ta dels ju­ga­dors de la ban­que­ta no van po­der ocul­tar la se­va des­es­pe­ra­ció en els mi­nuts fi­nals per les de­ci­si­ons del seu tèc­nic. Nin­gú pot as­se­gu­rar la se­va in­te­gri­tat en les prò­xi­mes ho­res. El to­ca­ran per tots cos­tats.

Enèr­gi­ca po­sa­da en es­ce­na

«Que Déu ens bene­ei­xi i ens pro­te­gei­xi», va es­criu­re Ney­mar al cos­tat de la fo­to de la sa­mar­re­ta, les ca­nye­lle­res i les bo­tes ta­ron­ges, can­vi­a­des al cap de mit­ja ho­ra de par­tit per unes de pla­te­ja­des, que va pen­jar al comp­te de Twit­ter un pa­rell d’ho­res abans que co­men­cés el xoc. Un mis­sat­ge que es po­dri­en ha­ver fet seu els mi­lers de se­gui­dors ma­dri­dis­tes a qui Nac­ho va evi­tar un pri­mer gran en­surt amb una du­ra en­tra­da a l’es­tre­lla bra­si­le­ra el pri­mer cop que el va en­ca­rar, amb la por­te­ria de Key­lor Na­vas en­tre ce­lla i ce­lla.

Va ser la fo­go­na­da amb què el PSG es va treu­re de so­bre l’enèr­gi­ca po­sa­da en es­ce­na del Re­ial Ma­drid i el clar avís del que po­dia es­pe­rar al subs­ti­tut del san­ci­o­nat Car­va­jal, si no re­cor­ri­en a ell les ajudes pre­vis­tes per Zi­da­ne per­què no es pro­du­ís en la de­fen­sa blan­ca l’es­vo­ranc pre­vist per Emery. Pel tèc­nic basc i per tots els que pen­sa­ven que el xoc d’ana­da dels vui­tens de fi­nal a l’es­ta­di ma­dri­dis­ta era l’es­ce­na­ri ele­git per Ney­mar per im­pul­sar la se­va es­ca­la­da de­fi­ni­ti­va cap al nú­me­ro u, cap al tron ocu­pat per Mes­si, amb la com­pe­tèn­cia a ba­se de gols i pi­lo­tes d’or de Cris­ti­a­no Ro­nal­do, l’al­tra gran fi­gu­ra que re­cla­ma­va l’aten­ció mun­di­al en un des­a­fi­a­ment amb re­gust d’as­saig de re­lleu en els do­mi­nis fins ara in­ac­ces­si­bles de l’in­sa­ci­a­ble ata­cant por­tu­guès.

Pri­vi­le­gis

El pas­sat dia 5 tots dos van ce­le­brar el seu ani­ver­sa­ri i en aque­lla oca­sió no hi va ha­ver co­lor a l’ho­ra de va­lo­rar els fas­tos de les ce­le­bra­ci­ons. Va gua­nyar per go­le­ja­da la del rum­bós bra­si­ler, que en fe­ia 26, set menys que el por­tu­guès. Es va sal­tar l’enNi

«Que Déu ens bene­ei­xi i ens pro­te­gei­xi», va dir l’ex­blau­gra­na a Twit­ter

Cris­ti­a­no aga­fa ai­re amb un penal i un gol amb el ge­noll en la se­va com­pe­ti­ció pre­fe­ri­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.