Mú­si­ca per a cam­pi­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS - De la Tor­re

Un fa­nà­tic de la mú­si­ca clàs­si­ca ele­gi­rà Men­dels­sohn com a ban­da so­no­ra de la ba­ta­lla d’ahir a la nit al Ber­na­béu. Un mo­dern, Hi­dro­ge­nes­se i el seu Dis­fraz de ti­gre. Tots dos va­len, per­què Zi­da­ne i Emery ho re­pas­sin. Aquests vui­tens de la Cham­pi­ons so­nen tan èpics que un me­lò­man com Gu­ar­di­o­la hau­ria de pun­xar la Mar­xa Ra­detzky per as­sa­bo­rir la go­le­ja­da del City al Ba­si­lea i dei­xar per a una al­tra fes­ta aque­lles can­çons d’Oa­sis que li ser­vei­xen d’aren­ga.

Ces­sen la mú­si­ca i el fut­bol i s’ar­ri­ba a la con­clu­sió que Gu­ar­di­o­la és el mi­llor en­tre­na­dor del món sen­se des­me­rèi­xer col·le­gues tan prò­xims com Val­ver­de, Zi­da­ne i tam­bé, per què no, Emery. Ai­xò sí, al nú­me­ro u de les ban­que­tes li pre­guem que mai més elo­giï en la vi­gí­lia el ri­val que aca­ba­rà

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.