PASSEJADA DEL LIVERPOOL (0-5)

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS -

Men­tre Ser­gio Ramos, el ca­pi­tà que ha­via de­ma­nat al San­ti­a­go Ber­na­béu que cre­gués en el seu equip al fi­na­lit­zar la go­le­ja­da da­vant la Re­ial So­ci­e­tat, dis­sab­te pas­sat, as­se­gu­ra­va, amb or­gull i tam­bé amb enor­me se­re­ni­tat, que «al Re­ial Ma­drid no se’l pot do­nar mai per mort per­què ho llui­ta tot», el seu en­tre­na­dor, Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, que surt molt re­for­çat d’aquest 3-1 da­vant el PSG, as­se­gu­ra­va que «en cap mo­ment he pen­sat res do­lent amb el 01, de la ma­tei­xa ma­ne­ra que no es­tic eu­fò­ric de ca­ra a la tor­na­da amb aquest 3-1, per­què sa­bem que pa­ti­rem a París, però ti­ra­rem en­da­vant». Per con­tra, Unai Emery, que tor­na­rà a ser qües­ti­o­nat a Fran­ça, va cri­ti­car du­rís­si­ma­ment l’àrbitre in­ter­na­ci­o­nal ita­lià Gi­an­lu­ca Rocc­hi a l’afir­mar que «amb un col·le­gi­at més neu­tral, que es­pe­ro si­gui el de París, ens hau­rí­em po­gut em­por­tar l’em­pat del San­ti­a­go Ber­na­béu i, pot­ser, fins i tot la vic­tò­ria, però els pe­tits de­talls d’aquest ar­bi­trat­ge ens han per­ju­di­cat».

«UN EQUIP TEMIBLE» Ramos va in­sis­tir a dir que «quan l’equip ju­ga amb per­so­na­li­tat, quan tots anem junts i quan el Re­ial Ma­drid és qui fa la di­fe­rèn­cia, po­dem con­ver­tir-nos en un equip temible». El ca­pi­tà blanc va va­ti­ci­nar que «el par­tit de tor­na­da se­rà dur, bru­tal, per­què l’eli­mi­na­tò­ria en­ca­ra no es­tà de­ci­di­da i sa­bem el res­pec­te que li te­nim a aquest gran equip, però som el Re­ial Ma­drid i hem de pen­sar que pas­sa­rem a

Un Liverpool im­pa­ra­ble, amb un trio d’ata­cants ins­pi­rat i tres gols del se­ne­ga­lès Ma­né, va pas­sar ahir com una pi­co­na­do­ra per so­bre del Por­to (0-5) a Do Dragão i va dei­xar sen­ten­ci­a­da l’eli­mi­na­tò­ria de vui­tens. En un es­ce­na­ri amb set tro­feus de Lli­ga de Cam­pi­ons al da­munt de la ges­pa –cinc del Liverpool i dos del Por­to-, la su­pe­ri­o­ri­tat de l’equip d’An­fi­eld va ser més que evi­dent i va que­dar plas­ma­da en el mar­ca­dor, amb tres gols de Ma­né i dos més de l’egip­ci Sa­lah i del bra­si­ler Fir­mi­no. El qua­dro lo­cal va co­men­çar fort, però el Liverpool va sen­ten­ci­ar el du­el en qua­tre mi­nuts de la pri­me­ra part. El con­junt de Jür­gen Klopp es va pas­se­jar a la se­go­na mei­tat. quarts, és clar».

Per Zi­da­ne, tot va pas­sar com es­ta­va pla­ne­jat, es­pe­ci­al­ment la in­cor­po­ra­ció d’Is­co per Ba­le en l’equip ti­tu­lar. «El que vo­lí­em era con­tro­lar la pi­lo­ta i, com que ells ju­ga­ven amb tres cen­tre­cam­pis­tes, hem de­ci­dit ju­gar amb qua­tre al cen­tre i ens ha anat molt bé». Per Zi­da­ne, l’afi­ció blan­ca «ha si­gut fo­na­men­tal». «El par­tit de París se­rà una al­tra gran ba­ta­lla, una al­tra gran llui­ta i sa­brem pa­tir, mi­rant de com­plir amb el pla que te­nim, que és su­perar aquest gran equip i se­guir de­fen­sant el nos­tre tí­tol eu­ro­peu». Zi­zou va vo­ler re­cor­dar que «aques­tes vic­tò­ri­es sem­pre són co­sa de tots, de tots, in­clòs el pú­blic, és clar, que ha es­tat fa­bu­lós».

CRÍ­TI­QUES D’EMERY Per Emery, que va as­se­gu­rar que el seu equip ha­via fet «un gran par­tit, tant que, en el nos­tre camp, si ju­guem ai­xí su­pera­rem, crec, l’eli­mi­na­tò­ria», el pa­per del colle­gi­at ita­lià Gi­an­lu­ca Rocc­hi va ser gai­re­bé de­ci­siu. «Si ens xiu­la el nos­tre penal, ha de xiu­lar el braç de Ser­gio Ramos a la se­va àrea. Si no xiu­la el nos­tre, en­ten­dria que no xiu­lés el d’ells. Des­prés, en el se­gon gol del Ma­drid, tam­bé dei­xa de xiu­lar una fal­ta prè­via… no sé, aquests pe­tits de­talls de l’àrbitre han anat en con­tra nos­tra. Hi in­sis­tei­xo, no­més es­pe­ro que el col·le­gi­at de París si­gui una mi­ca més neu­tral, que si­gui una mi­ca més equi­li­brat per als dos bàn­dols, no de­ma­no més».

El pre­pa­ra­dor es­pa­nyol no va do­nar més ex­pli­ca­ci­ons.

Unai Emery TÈC­NIC DEL PARIS SG «Es­pe­ro que l’àrbitre de París si­gui més neu­tral, més just per als dos cos­tats. No de­ma­no més»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.