La Co­pa, rep­te per al nou Bar­ça de Pe­sic

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS - LUIS Men­di­o­la

El Ma­drid obre la de­fen­sa del tí­tol en un exi­gent par­tit de quarts da­vant l’Uni­ca­ja

El re­torn del pre­pa­ra­dor ser­bi Sve­tis­lav Pe­sic al Pa­lau i el seu es­pe­ran­ça­dor de­but a la ban­que­ta diu­men­ge pas­sat és el prin­ci­pal ar­gu­ment al qual s’afer­ra el FC Barcelona per afron­tar la Co­pa del Rei, el pri­mer tí­tol im­por­tant de l’any, que s’ha con­ver­tit en pro­pi­e­tat ex­clu­si­va del Re­ial Ma­drid en les úl­ti­mes qua­tre tem­po­ra­des i que l’equip de Pa­blo po­sa­rà en joc a par­tir d’avui en el tor­neig que es dis­pu­ta a Las Palmas.

El ro­tund tri­omf con­tra el Bil­bao Basket (+32 punts) dei­xa en­tre­veu­re una re­ac­ció al Bar­ça, ne­ces­si­tat

LA CO­PA DEL REI 2018

d’un can­vi de rumb que con­fir­mi el seu po­ten­ci­al i tan­qui la cri­si de re­sul­tats.

Ar­ri­bar a la Co­pa del Rei, un tor­neig en el qual do­mi­nen les sen­sa­ci­ons, des­prés d’ha­ver su­mat aque­lla vic­tò­ria, sem­pre és bo. I les sen­sa­ci­ons dels bar­ce­lo­nis­tes sem­blen ha­ver-se cap­gi­rat uns 180 graus amb el re­lleu de Si­to Alon­so pel tèc­nic de la pri­me­ra Eu­ro­lli­ga bar­ce­lo­nis­ta. La Co­pa ser­vi­rà per con­fir­mar aques­ta no­va di­nà­mi­ca que tam­bé trans­me­ten les de­cla­ra­ci­ons que han re­a­lit­zat el tèc­nic i els ju­ga­dors abans del seu vi­at­ge a la ca­pi­tal ca­nà­ria.

«Te­nim mo­ti­va­ció, d’ai­xò n’es­tic cent per cent se­gur. La Co­pa mo­ti­va tot­hom, però ne­ces­si­tem tam­bé tran­quil·li­tat, per­què la tran­qui­lli­tat mi­llo­ra les de­ci­si­ons i els par­tits tam­bé es gua­nyen amb cap i bo­nes de­ci­si­ons, en de­fen­sa i en atac», va ex­pli­car Pe­sic abans de vi­at­jar i des­car­tar la pre­sèn­cia del pi­vot fran­cès Se­rap­hin, per al par­tit que els en­fron­ta­rà de­mà di­ven­dres al Basko­nia, mal­grat que ja s’en­tre­na amb l’equip.

ESTRENA DE LUXE El Ma­drid es po­sa­rà en mar­xa avui ma­teix, en un par­tit es­tel·lar de quarts con­tra l’Uni­ca­ja, un dels clas­si­fi­cats que ar­ri­ba en més bon es­tat de for­ma a un tor­neig del qual, fins di­marts al mig­dia, exis­ti­en se­ri­o­sos dub­tes que po­gués ce­le­brar-se. Un cop re­solt el con­flic­te que en­fron­ta­va a l’As­so­ci­a­ció de Ju­ga­dors (ABP) i a l’As­so­ci­a­ció de Clubs (ACB) pel nou con­ve­ni col·lec­tiu, que va fer pla­nar una va­ga de ju­ga­dors, l’es­port cen­tra­rà la ce­le­bra­ció de la Co­pa del Rei, que de­bu­ta­rà aques­ta ma­tei­xa tar­da amb el Va­lèn­cia-Te­ne­ri­fe.

De­fen­sor del tí­tol, lí­der des­ta­cat de la Lli­ga (qua­tre vic­tò­ri­es de mar­ge so­bre el se­gon, el Va­lèn­cia), el Re­ial Ma­drid ar­ri­ba a Las Palmas amb bo­nes sen­sa­ci­ons i és el fa­vo­rit en l’en­ques­ta en­tre els en­tre­na­dors de la Lli­ga que no es­tan en el tor­neig, per da­vant del Basko­nia.

El tèc­nic Pa­blo La­so, que ha gua­nyat amb els blancs cinc de les úl­ti­mes sis edi­ci­ons, in­ten­ta des­em­pa­lle­gar­se, no obs­tant, del pa­per de fa­vo­rit. «L’equip ar­ri­ba bé, però el que fa gran aques­ta com­pe­ti­ció és la sen­sa­ció que tots els equips te­nen op­ci­ons i que van pre­pa­rats per ser com­pe­ti­tius. L’únic equip que no ju­ga a Eu­ro­pa és el Fu­en­la­bra­da i ha fet una de les mi­llors pri­me­res vol­tes de la se­va his­tò­ria. Par­lar de fa­vo­rits o de qui­ni­e­les és molt di­fí­cil», va as­se­gu­rar el pre­pa­ra­dor ma­dri­dis­ta.

«A la Co­pa és im­por­tant no des­di­bui­xar-se, ju­gar i di­ver­tir-se», ex­pli­ca el pre­pa­ra­dor de l’Uni­ca­ja, Joan Pla­za, que con­fia ce­ga­ment en les op­ci­ons del seu equip da­vant l’equip blanc, que va di­ri­gir en­tre el 2006 i el 2009.

DIS­SAB­TE 17 19.00 H DIU­MEN­GE 18 18.30 H DIS­SAB­TE 17 21.30 H

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.