El bri­tà­nic Fro­o­me tor­na a pe­da­lar a la Vol­ta a An­da­lu­sia

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS -

El cor­re­dor bri­tà­nic va aca­pa­rar to­ta l’aten­ció a la pri­me­ra eta­pa de la ron­da an­da­lu­sa que va gua­nyar a l’es­print l’ita­lià Sac­ha Mo­do­lo, a Gra­na­da. Ch­ris Fro­o­me va fer el de­but en aques­ta tem­po­ra­da, mal­grat es­tar pen­dent de la de­ci­sió fi­nal de l’UCI (Unió Ci­clis­ta In­ter­na­ci­o­nal) so­bre si el san­ci­o­na o no per l’ex­cés de sal­bu­ta­mol (el fàr­mac que con­té l’in­ha­la­dor Ven­to­lín) a l’an­te­ri­or Vu­el­ta, que va gua­nyar. Fro­o­me no es­tà san­ci­o­nat i pot cór­rer, tot i que des de di­ver­sos sec­tors del ciclisme es dis­cu­teix aques­ta de­ci­sió. «De­ma­no un procés just i sen­se trac­te de fa­vor», va afir­mar ahir Fro­o­me. S. L-E.

AFP / JOR­GE GUERRERO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.