Re­ial, Ath­le­tic, At­lè­tic i Vi­la-re­al ju­guen avui a la Lli­ga Eu­ro­pa

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS -

La Re­ial So­ci­e­tat, que es vol obli­dar de la se­va mar­xa a la Lli­ga, de­bu­ta avui con­tra el Salz­burg a Ano­e­ta als set­zens de fi­nal de la Lli­ga Eu­ro­pa (19.00 h). L’Ath­le­tic ju­ga­rà con­tra l’Spar­tak, el cam­pió de la com­pe­ti­ció rus­sa, a 10 graus so­ta ze­ro a Mos­cou (19.00 h). El Vi­la-re­al s’en­fron­ta­rà a l’Olym­pi­que a Lió amb la pre­sèn­cia a l’ex­pe­di­ció cas­te­llo­nen­ca de l’in­ter­na­ci­o­nal sau­di­ta Sa­lem al-Daw­sa­ri (21.05 h) i l’At­lè­tic de Ma­drid, eli­mi­nat de la Lli­ga de Cam­pi­ons, tin­drà com a ri­val el Co­pen­ha­guen a Di­na­mar­ca (21.05 h). Si­me­o­ne no po­drà comp­tar amb Di­e­go Cos­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.