La me­da­lla que li fal­ta

Ja­vi­er Fernán­dez

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS - JOAN CAR­LES ARMENGOL LES BO­TES EL SALT QUÀDRUPLE ‘SALCHOW’

ar­ri­ba pre­pa­rat i men­ta­lit­zat per res­ca­ba­lar-se de la de­cep­ció de Sot­xi

El gran pro­ble­ma per a Ja­vi­er Fernán­dez, la gran es­pe­ran­ça es­pa­nyo­la als Jocs Olím­pics d’Hi­vern de Pye­ongc­hang, és que tot­hom ja el veu amb la me­da­lla pen­ja­da. El pa­ti­na­dor ma­dri­leny de Cu­a­tro Vi­en­tos ar­ri­ba al pro­gra­ma curt de la ma­ti­na­da de di­jous a di­ven­dres (2.00, ho­ra es­pa­nyo­la) en to­ta la se­va ma­du­re­sa, als 26 anys i en els seus ter­cers Jocs, i en to­ta la se­va ple­ni­tud, des­prés d’acon­se­guir el mes pas­sat el seu si­sè cam­pi­o­nat d’Eu­ro­pa con­se­cu­tiu, per afe­gir als dos tí­tols mun­di­als acon­se­guits amb poste­ri­o­ri­tat a la se­va úl­ti­ma par­ti­ci­pa­ció olím­pi­ca, a Sot­xi 2014, que es va sal­dar amb un quart lloc. Una es­pi­na cla­va­da molt pro­fun­da que Su­per­ja­vi llui­ta­rà per ex­tir­par fins a l’úl­tim sos­pir.

«Di­guem que sí, que l’es­pi­na es­tà cla­va­da, per­què em vaig que­dar a les por­tes del po­di. Es­pe­rem que en aquests Jocs no pas­si el ma­teix», va re­co­nèi­xer el pa­ti­na­dor es­pa­nyol tot just ar­ri­bar diu­men­ge pas­sat a la vi­la olím­pi­ca de Gang­neung. Ja­vi­er no va vo­ler ser a la ce­ri­mò­nia inau­gu­ral per­què no vol que res el dis­tre­gui del seu ob­jec­tiu: el po­di olím­pic.

«En el mi­llor mo­ment»

Ja­vi­er ho hau­rà de po­sar tot de la se­va ban­da per man­te­nir aques­ta «nor­ma­li­tat» que re­cla­ma. Tot­hom el veu en­tre els fa­vo­rits. Fins i tot el seu en­tre­na­dor, el ca­na­denc do­ble sub­cam­pió olím­pic (Sa­ra­je­vo-84 i Cal­gary-88) Bri­an Or­ser, amb qui AC­TU­A­CI­ONS PRO­GRA­MA CURT PRO­GRA­MA LLARG O LLIU­RE DO­NA HO­ME 3 6 7 4 DO­NA 5 HO­ME

«En­tre­nar amb el teu prin­ci­pal ri­val és im­por­tant per­què ens man­té a tots vius i amb les dents es­mus­sa­des».H

Els pa­ti­na­dors fan 2

2 min 50 seg 7 ele­ments obli­ga­to­ris La ban­de­ra al ta­ló és el se­nyal d’iden­ti­tat de Ja­vi­er Fernán­dez Cua més cur­ta per a ball L’es­pe­ci­a­li­tat de Ja­vi­er Fernán­dez So­bre el fil in­tern del pa­tí es­quer­re. Co­men­ça el salt cap en­re­re

4 min 4 min 30 seg Es va­lo­ra l’equi­li­bri de salts i el mes­trat­ge dels fo­na­ments del pa­ti­nat­ge Ba­se còn­ca­va amb dos fils, in­tern i ex­tern La ca­ma lliu­re es llan­ça cap en­da­vant per pro­pul­sar el salt Do­ble-tri­ple o tri­ple-tri­ple salt com­bi­nat Ja­vi­er Fernán­dez Pi­ru­e­ta vo­la­da des d’un salt Gir d’es­que­na o de cos­tat in­cli­nat Com­bi­na­ció de gir amb can­vi de peu Pi­ru­e­ta bai­xa o ‘ca­mel’ amb un can­vi de peu Mo­vi­ments a la pis­ta en lí­nia rec­ta, cir­cu­lar i en go­di­lla Amb el pa­tí dret, el con­tra­ri del de l’ini­ci, i so­bre el fil ex­te­ri­or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.