El Ma­drid es re­fà con­tra el PSG

Mar­co Asen­sio re­vo­lu­ci­o­na l’equip de Zi­da­ne, que gua­nya el pri­mer du­el a l’as­pi­rant fran­cès

El Periódico de Catalunya [Català] - - PORTADA - AN­TO­NIO ME­RI­NO

Els blancs en­car­ri­len els vui­tens amb gols de Cris­ti­a­no i Mar­ce­lo (3-1)

Cris­ti­a­no ce­le­bra el se­gon gol que va mar­car ahir a la nit al PSG al Ber­na­béu. So­ta la mi­ra­da de tot Eu­ro­pa, Ma­drid i PSG van apar­car el mor­bo per di­bui­xar un xoc d’al­tu­ra amb un gran in­ter­can­vi de cops que va aca­bar amb l’en­der­ro­ca­ment de l’equip d’Emery, tan con­ven­çut del seu po­ten­ci­al ofen­siu que es va obli­dar del po­der que té el seu ri­val en aques­ta com­pe­ti­ció per re­con­ver­tir-se. Dos gols de Cris­ti­a­no i un de Mar­ce­lo van ser­vir per re­mun­tar el gol de Ra­bi­ot pas­sa­da la pri­me­ra mit­ja ho­ra. La re­vo­lu­ció va ar­ri­bar amb l’en­tra­da d’Asen­sio, que es va mar­car du­es as­sis­tèn­ci­es per des­fer l’em­pat i dei­xar el seu equip a prop dels quarts a fal­ta del foc re­al que l’es­pe­ra a París.

L’al­tre Ma­drid, el de la Cham­pi­ons, va tor­nar a apa­rèi­xer en la se­va com­pe­ti­ció fa­vo­ri­ta per sal­tar per so­bre d’un ri­val dis­se­nyat per a la ca­ça ma­jor, però que es va anar apa­gant just quan va emer­gir Asen­sio per do­nar bri­llan­tor al Ma­drid.

L’equip de Zi­da­ne se la ju­ga­va da­vant Ney­mar, Mbap­pé i Ca­va­ni, un trio mi­li­o­na­ri que es va ha­ver d’in- cli­nar da­vant un xa­val que tren­ca les nor­mes i que de­ma­na a crits més pro­ta­go­nis­me. Asen­sio es va en­car­re­gar d’ac­cep­tar el des­a­fi­a­ment del PSG per fer sal­tar pels ai­res les op­ci­ons de l’equip d’Unai Emery, que mi­ra­va amb in­cre­du­li­tat el mar­ca­dor fi­nal.

A Zi­da­ne li va fal­tar de­ci­sió o li va so­brar cap per de­ci­dir-se a úl­ti­ma ho­ra per Is­co en lloc de Ba­le. No va vo­ler en­fron­tar la BBC, de la qual no­més van com­pa­rèi­xer Cris­ti­a­no i Ben­ze­ma con­tra la NMC (Ney­mar, Mbap­pé i Ca­va­ni), que pràc­ti­ca­ment do­bla en gols el tri­plet ofen­siu del Ma­drid. La pre­sèn­cia d’Is­co te­nia com a ob­jec­tiu re­for­çar el cen­tre del camp i evi­tar les ga­lo­pa­des de Ma­bap­pé o la sor­ti­da de Ra­bi­ot. El mala­gueny no no­més va com­plir la se­va mis­sió en aques­ta zo­na, si­nó que no va te­nir cap in­con­ve­ni­ent a aju­dar en de­fen­sa quan la ma­qui­nà­ria ofensiva de l’equip fran­cès va co­men­çar a grei­xar-se.

Ho va fer en menys me­su­ra la del Ma­drid, que va ini­ci­ar el xoc amb una d’aque­lles sor­ti­des ex­plo­si­ves em­pa­ra­da en una pres­sió molt amunt. No es va es­pan­tar gai­re l’equip d’Emery per l’as­set­ja­ment del seu ri­val. Va si­tu­ar la de­fen­sa a 30 me­tres de la por­te­ria d’Are­o­la amb la in­ten­ció de gua­nyar me­tres i ju­gar al camp del Ma­drid. Però no hi ha­via notícies de Ney­mar, que va veu­re la gro­ga abans del quart d’ho­ra per una pun­ta­da a Nac­ho, ni de Mbap­pé.

GOL DE RA­BI­OT El Ma­drid ho va apro­fi­tar per tei­xir ju­ga­des amb un ex­ce­llent Mar­ce­lo i amb la fei­na a preu fet d’Is­co, en­ca­ra que la fal­ta de punch tor­na­va a ser el pro­ble­ma de l’equip. Cris­ti­a­no va te­nir la mi­llor oca­sió en un mà a mà que el me­ta Are­o­la li va treu­re amb la ca­ra (m. 28). A par­tir d’aquell mo­ment, el PSG va co­men­çar a mos­trar les se­ves mi­llors vir­tuts. Ney­mar es va can­vi­ar les bo­tes i va dei­xar de re­llis­car, es va aga­far a la ges­pa i va aca­bar la ju­ga­da del pri­mer gol que va néi­xer en una ar­ren­ca­da de Mbap­pé. El re­buig en­tre Ney­mar i Nac­ho el va apro­fi­tar Ra­bi­ot per mar­car amb la dre­ta (m. 33).

El gol va su­po­sar la con­fir­ma­ció del po­der ofen­siu d’un equip que ju­ga de me­mò­ria en tres quarts de camp i que té tres ga­ni­vets a dalt. Ho sa­bia l’equip de Zi­da­ne que es va so­bre­po­sar al gol fran­cès i que va te­nir l’em­pat en un re­mat de Ben­ze­ma al qual va res­pon­dre Are­o­la amb una gran in­ter­ven­ció a prop del des­cans.

PENAL SALVADOR Quan nin­gú do­na­va res per un Ma­drid sen­se gol, Lo Cel­so va aga­far Kro­os dins de l’àrea. L’àrbitre va as­se­nya­lar penal. Cris­ti­a­no va mar­car i va con­ver­tir el du­el en un xoc de trens, amb el PSG més con­ven­çut de po­der dei­xar l’eli­mi­na­tò­ria en­ca­mi­na­da. Na­vas va sal­var el seu equip amb una mà mi­ra­cu­lo­sa a un re­mat de Mbap­pé. Des­prés Ramos va treu­re amb el pit un xut de Ra­bi­ot. Els fran­ce­sos van de­ma­nar mans.

Zi­da­ne va re­ac­ci­o­nar i va do­nar en­tra­da a Ba­le i, des­prés, a Lu­cas Váz­quez i a Asen­sio. El ma­llor­quí es va en­car­re­gar de re­ben­tar les es­pe­ran­ces fran­ce­ses en no­més 5 mi­nuts de­vas­ta­dors per a la de­fen­sa ri­val. El seu pri­mer cen­tre el va re­but­jar Are­o­la i el va re­ma­tar Cris­ti­a­no (m. 83). Amb l’equip d’Emery a la de­ri­va, Asen­sio va tor­nar a treu­re la se­va ca­ma d’or per po­sar la pi­lo­ta a Mar­ce­lo. El gol va aca­bar per en­fon­sar el PSG, que hau­rà de treu­re el bo i mi­llor del seu re­per­to­ri el 6 de març si vol es­tar a quarts.

JOSÉ LUIS ROCA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.