Rec­ti­fi­car el vot

El Periódico de Catalunya [Català] - - OPINIO - Mo­llet del Va­llès Da­vid Creus

Si la clas­se po­lí­ti­ca –tre­ba­lla­dors dels ciu­ta­dans que vet­llen pel seu benes­tar en la so­ci­e­tat es­pa­nyo­la– pot es­bor­rar dels seus dic­ci­o­na­ris pa­rau­les com res­pon­sa­bi­li­tat, di­mis-

sió, res­pec­te, ve­ri­tat o per­dó, el ciu­ta­dà cor­rent viu pen­jat per la men­ti­da de qui el go­ver­na. És una so­ci­e­tat sen­se op­ció d’avan­çar. Els pe­cats po­lí­tics sem­bla que sem­pre te­nen el per­dó di­ví, fins i tot dels ma­tei­xos vo­tants. Hem con­ver­tit els par­tits en equips de fut­bol amb els seus afi­ci­o­nats i ho­o­li­gans, quan la vi­da i el benes­tar de les per­so­nes és una co­sa més se­ri­o­sa. Te­nim un pre­si­dent que no par­la an­glès, però que l’obli­ga a les es­co­les. Un pre­si­dent d’un par­tit cor­rup­te, de­mos­trat, que no li qües­ti­o­na la se­va di­mis­sió per la res­pon­sa­bi­li­tat que té, que ens diu que les lleis són iguals per a tots i al­guns s’ho cre­uen. ¿De ve­ri­tat que al­gú s’ho creu? Pot­ser les lleis es­cri­tes sí, però són iguals per a tots quan tots po­den te­nir la mi­llor de­fen­sa i em te­mo que els ciu­ta­dans cor­rents mai po­dran

te­nir la mi­llor de­fen­sa pos­si­ble. Po­dria con­ti­nu­ar, però em sem­bla que no val la pe­na, el ciu­ta­dà té clar el vot i té clar que rec­ti­fi­car no és de sa­vis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.