En­fron­tats per l’Exèr­cit

Ra­joy re­cor­da que ERC va re­col­zar im­par­tir va­lors de les For­ces Ar­ma­des

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA - JUAN RUIZ SIERRA MA­DRID

La trans­mis­sió dels va­lors de l’Exèr­cit als col·le­gis pú­blics, acor­da­da re­cent­ment en­tre els mi­nis­te­ris d’Edu­ca­ció i De­fen­sa, va pro­vo­car ahir un agre de­bat en­tre Ga­bri­el Ru­fián i Ma­ri­a­no Ra­joy so­bre els orí­gens de la iniciativa. Per al por­ta­veu d’ERC al Con­grés, la me­su­ra re­met a les nor­mes apro­va­des pel rè­gim fran­quis­ta des­prés del fi­nal de la guer­ra ci­vil, quan Es­pa­nya, se­gons el seu pa­rer, «va ro­bar» Ca­ta­lu­nya. El pre­si­dent del Go­vern, no obs­tant, li va re­cor­dar que el fo­na­ment ju­rí­dic de la me­su­ra és molt més re­cent, da­ta del 2005 i el 2006, quan la Cam­bra bai­xa va aprovar du­es lleis que van comp­tar amb el su­port dels re­pu­bli­cans.

Ru­fián va lle­gir un ex­trac­te de les nor­mes per a l’es­co­la pú­bli­ca del 16 de maig de 1939, que re­cu­llen l’obli­ga­to­ri­e­tat d’ar­ri­ar la ban­de­ra es­pa­nyo­la i for­mar «es­pa­nyols fon­dos». Aquí el di­pu­tat d’ERC va lli­gar el PP amb el fran­quis­me. «En- tenc que al­guns dels seus com­panys s’han po­sat ferms», va dir al cap de l’Exe­cu­tiu.

DECÈNCIA, VERGONYA I LÍ­DER NATURAL Tin­gui la decència i la vergonya de no dir que a Ca­ta­lu­nya s’adoc­tri­na a les es­co­les. Nos­al­tres no­més vo­lem un pa­ís en el qual els nens sà­pi­guen abans de la so­li­da­ri­tat i de la lli­ber­tat que de la Le­gió i la ca­bra. Que sà­pi­guen abans de Mar­cos Ana que de Le­ti­zia Or­tiz. Vo­lem re­cu­pe­rar el pa­ís que vos­tès ens van ro­bar fa 80 anys», con­clou el re­pu­bli­cà.

«Jo es­tic més ac­tu­a­lit­zat que vos­tè. No em re­me­tré al que pas­sa­va fa 80 anys», li va con­tes­tar Ra­joy. El lí­der del PP va re­cor­dar lla­vors que l’acord en­tre Edu­ca­ció i De­fen­sa es ba­sa en du­es lleis apro­va­des pel PSOE amb el vot a fa­vor d’ERC, en­tre les quals hi ha la que va in­tro­duir l’as­sig­na­tu­ra Edu­ca­ció per a la Ciu­ta­da­nia, on es de­fen­sa la trans­mis­sió dels va­lors de les mis­si­ons de pau a l’es­tran­ger en què par­ti­ci­pa l’Exèr­cit. «Pot dir que vos­tè no hi era, se­nyor Ru­fián, però el se­nyor [Joan] Tar­dà, que és el seu lí­der natural, sí», va ex­pli­car Ra­joy, i va as­se­nya­lar que «la ma­jo­ria de les de­mo­crà­ci­es oc­ci­den­tals» im­par­tei­xen a les se­ves es­co­les pú­bli­ques la tas­ca que fan les se­ves for­ces ar­ma­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.