El pro­ble­ma de l’es­quer­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - POLÍTICA - ORI­OL Bar­to­meus

En les pas­sa­des elec­ci­ons del 21-D no­més dos de ca­da deu vo­tants van tri­ar una can­di­da­tu­ra de l’es­quer­ra no in­de­pen­den­tis­ta (la del PSC o dels co­muns). Fa di­vuit anys, a la con­vo­ca­tò­ria au­to­nò­mi­ca del 1999, en van ser el do­ble. Lla­vors l’es­quer­ra no in­de­pen­den­tis­ta es va en­dur el 40% de tots els vots. Si es mi­ren to­tes les elec­ci­ons al Par­la­ment, el per­cen­tat­ge de vot a aques­tes for­ces no ha fet més que dis­mi­nuir, con­vo­ca­tò­ria re­re con­vo­ca­tò­ria.

Aquest no és un fe­no­men ex­clu­si­va­ment ca­ta­là, si­nó que s’ob­ser­va ar­reu d’Eu­ro­pa (la se­güent eta­pa la veu­rem a Ità­lia en menys d’un mes). L’es­quer­ra i el cen­tre­es­quer­ra han cai­gut elec­ció re­re elec­ció a Ho­lan­da, a Po­lò­nia, al Reg­ne Unit, a Fran­ça... A tots aquests llocs la tra­di­ci­o­nal con­fron­ta­ció en­tre l’es­quer­ra i la dre­ta ha es­tat subs­ti­tu­ï­da per al­tres con­flic­tes: el na­ci­o­na­lis­me, l’an­ti­eu­ro­pe­is­me, l’odi als es­tran­gers o als re­fu­gi­ats.

Hi ha una cer­ta es­quer­ra que do­na la cul­pa de la se­va fe­ble­sa a una me­na de cons­pi­ra­ció de les for­ces con­ser­va­do­res, que s’hau­ri­en «in­ven­tat» aquests con­flic­tes nous amb l’ob­jec­tiu d’afe­blir la con­tra­po­si­ció es­quer­ra-dre­ta. No és un dis­curs es­trany a ca­sa nos­tra, on el procés in­de­pen­den­tis­ta és de­fi­nit per al­guns com un mo­vi­ment de dis­trac­ció di­ri­git per les elits eco­nò­mi­ques i po­lí­ti­ques.

Aquest ame­na d’ ex­pli­ca­ci­ons au­to ex­cul­pa­tò­ri­es acos­tu­men a per­dre de vis­ta el més bà­sic, i és que la po­lí­ti­ca s’es­truc­tu­ra en ba­se al con­flic­te. Si no hi ha con­flic­te, no hi ha po­lí­ti­ca. I des dels anys 90 la lò­gi­ca es­quer­ra-dre­ta es­tà man­ca­da de ten­sió, prin­ci­pal­ment per­què exis­teix un con­sens bà­sic so­bre el mo­del eco­nò­mic im­pe­rant en­tre la dre­ta i l’es­quer­ra ma­jo­ri­tà­ria, que re­du­eix la for­ça de la con­tra­po­si­ció en­tre amb­du­es for­ces. Ho ex­pli­ca­va mag­ní­fi­ca­ment

Ma­ri­na Su­bi­rats, quan de­ia que l’es­quer­ra ja no era la por­ta­do­ra d’una «uto­pia dis­po­ni­ble», de ma­ne­ra que el con­flic­te po­lí­tic no s’es­ta­blia en­tre una dre­ta de­fen­so­ra de l’sta­tu quo i un es­quer­ra que pro­pug­na­va una al­ter­na­ti­va, si­nó que to­tes du­es as­su­mi­en un es­tat de co­ses apa­rent­ment im­pos­si­ble de can­vi­ar.

No és el na­ci­o­na­lis­me el que afe­bleix l’es­quer­ra, si­nó la TINA (si­gla de l’an­glès The­re Is No Al­ter­na­ti­ve): la cons­ta­ta­ció (fins i tot des­prés de la gran cri­si) que no hi ha res a fer, que no hi ha al­ter­na­ti­va al ca­pi­ta­lis­me des­fer­mat i al do­mi­ni sen­se fre del món fi­nan­cer, amb el seu cor­re­lat de pre­ca­rit­za­ció la­bo­ral.

El con­flic­te iden­ti­ta­ri ha vin­gut des­prés, i és una con­se­qüèn­cia (no una cau­sa) de l’afe­bli­ment de la con­fron­ta­ció en­tre es­quer­ra i dre­ta. La po­lí­ti­ca és com l’ai­gua, que sem­pre tro­ba una ma­ne­ra de con­ti­nu­ar el ca­mí. La ten­sió so­ci­al tam­bé bus­ca vi­es d’ex­pres­sió, i si l’es­quer­ra no acon­se­gueix ser el ca­nal d’aques­ta ex­pres­sió, n’aca­ba sent un al­tre. D’aquí que l’an­tic vot de l’es­quer­ra aca­bi do­nant su­port a al­tres for­ces. La pre­gun­ta que que­da en l’ai­re és: ¿po­drà l’es­quer­ra tor­nar a ser al­ter­na­ti­va? No­més ai­xò la sal­va­ria de la ir­re­lle­vàn­cia. A ca­sa nos­tra, a Es­pa­nya i a tot Eu­ro­pa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.