Unes jor­na­des pa­ral·le­les per abor­dar l’im­pac­te so­ci­al de l’elec­trò­ni­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA -

Al­ho­ra que se ce­le­bra el Mo­bi­le World Con­gress, es por­ta­rà a ter­me la ter­ce­ra edi­ció del Mo­bi­le So­ci­al Con­gress (MSC), or­ga­nit­za­da per Se­tem Ca­ta­lu­nya, que abor­da­rà els di­es 27 i 28 de fe­brer l’im­pac­te so­ci­al i am­bi­en­tal de la pro­duc­ció i el con­sum de tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció i la co­mu­ni­ca­ció.

Se­gons va in­for­mar Se­tem Ca­ta­lu­nya en un co­mu­ni­cat, aques­ta edi­ció re­fle­xi­o­na­rà al Pa­ti Man­ning de la ciu­tat ca­ta­la­na so­bre la so­bi­ra­nia tec­no­lò­gi­ca des d’una pers­pec­ti­va fe­mi­nis­ta a tra­vés de de­bats so­bre com trans­for­mar les ei­nes tec­no­lò­gi­ques i ga­ran­tir la seguretat a la xar­xa. El re­ci­clat­ge i la reu­ti­lit­za­ció de pro­duc­tes elec­trò­nics tam­bé se­ran al­tres te­mes de de­bat, es­pe­ci­al­ment amb la ce­le­bra­ció d’una Res­tart Party, en la qual un equip de re­pa­ra­dors in­ten­ta­rà allar­gar la vi­da útil d’apa­rells elec­trò­nics es­pat­llats.

La jor­na­da tam­bé abor­da­rà els im­pac­tes de la in­dús­tria dels dis­po­si­tius mò­bils en la mi­ne­ria, en el me­di am­bi­ent i en les con­di­ci­ons la­bo­rals dels tre­ba­lla­dors. Pa­ra­lle­la­ment, en el ci­ne­ma co­o­pe­ra­tiu bar­ce­lo­ní Zum­zeig es pro­jec­ta­rà el 26 de fe­brer el do­cu­men­tal Com­pli­cit: el preu de la tec­no­lo­gia, que nar­ra l’ex­plo­ta­ció la­bo­ral a la qual es ve­uen sot­me­sos mi­lers de tre­ba­lla­dors a la Xi­na per cons­truir to­ta me­na de dis­po­si­tius elec­trò­nics.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.