Va­ga d’amar­ra­dors al port de BCN

El Periódico de Catalunya [Català] - - ECONOMIA -

LA­BO­RAL 3 La va­ga de 72 ho­res pre­vis­ta per avui es man­té i ame­na­ça d’afec­tar la nor­ma­li­tat de les ac­ti­vi­tats al port de Barcelona. L’atu­ra­da es con­cen­tra en el sector d’amar­ra­dors, on l’em­pre­sa Mo­o­ring & Port Ser­vi­ces S. L. man­té un con­flic­te la­bo­ral obert amb el sin­di­cat con­vo­cant, la CNT, des­prés de l’aco­mi­a­da­ment de tres dels seus afi­li­ats. A prin­ci­pis de set­ma­na, fonts tant del sin­di­cat com tes­ti­mo­nis de les ne­go­ci­a­ci­ons en­tre em­pre­sa i tre­ba­lla­dors as­se­gu­ra­ven l’exis­tèn­cia d’un pre­a­cord amb Mo­o­ring per re­ad­me­tre els aco­mi­a­dats amb unes con­di­ci­ons con­cre­tes, però fi­nal­ment l’acord no s’ha ra­ti­fi­cat.

FRANCESC CASALS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.