ENCREUAT

El Periódico de Catalunya [Català] - - PASSATIEMPS -

HORITZONTALS: 1. Pa­ti­ment atroç. Atra­ca la bo­ti­ga de mo­des. 2. En aquell lloc. En for­ma de creu. 3. Lli­guem els co­nills que han cai­gut a la tram­pa. Rails es­bor­rats pels obs­ta­cles d'ai­gua. 4. El nu­cli de la idea. Res­tau­rant que acos­tu­ma a re­me­nar molta pas­ta. Po­sa lí­mits a l’ex­ten­sió del llen­guat­ge. 5. Ad­mi­nis­tro el col·li­ri go­ta a go­ta. Com que és ne­ci, fa poc res­pec­te. 6. Surt de dub­tes. Re­mu­gant ti­be­tà. Trac­ta­ments que cal di­ge­rir. 7. En­diu­men­ja­da. Can­di­dat a mo­rir en olor de san­te­dat. 8. Ar­ren­ca la pell a ti­res. Fins i tot. Peu d’at­le­ta. 9. An­tic llan­cer de l’exèr­cit ale­many. Co­lors que sur­ten de cop. Cou­re al la­bo­ra­to­ri. 10. Su­è­ter lleu­ger. Ba­lli de tal ma­ne­ra que tin­gui els di­es comp­tats. 11. Dins del Con­go. Dei­xa­ré ben to­cat de l'ala. Re­cor­ren al pa­re per for­mar un duo. 12. No ca­lia, però va ar­ri­bar a la Llu­na. Ex­tin­git.

VERTICALS: 1. Li­qui­dis un comp­te. Puig pe­tit. 2. Do­nen un cop d'ull. Eva­cu­a­ció de sang ne­gra. 3. Amb un des­ni­vell in­e­xis­tent. Xiu­lar amb si­bi­lants. A mit­ja­nit. 4. Ofer­ta pel mi­llor postor. Fa la gai­ta amb els seus ge­mecs. 5. Pre­do­mi­na en els ini­cis. Dis­ci­pli­na fi­lo­sò­fi­ca que to­ca la mo­ral. Cri­da com una ca­bra bo­ja. 6. S'es­cur­ça per ar­ri­bar a les Ber­mu­des. Flor que creix a la ro­da­lia. 7. Du­es de la llis­ta. Ala­ba­da. S'afe­geix a l'olla per cui­nar l'ore­lla. 8. Pa­re res­pec­tat per una co­lla de ger­mans. To­va­lles im­per­me­a­bles. 9. Lle­va­va el bor­ris­sol. Co­met ex­ces­sos. Nu­cli flu­vi­al. 10. Po­e­ma adu­la­dor. Uns quants Din A3 dins el so­bre de Din A4. El més dò­cil del po­blat. 11. Ball d'abe­lles d'un gran atrac­tiu. Com­pany gras­so­net del fla­gel. 12. Ocu­po un tron qual­se­vol. Em­pos­tis­sat.

ANNA M. GENÍS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.