ESCACS

El Periódico de Catalunya [Català] - - PASSATIEMPS -

Les blan­ques ju­guen i acon­se­guei­xen tau­les.

Molts ju­ga­dors, amb les pe­ces blan­ques, s’ha­gues­sin ren­dit en aques­ta po­si­ció. Res pot atu­rar el peó ne­gre a se­te­na fi­la, que a la se­güent ju­ga­da co­ro­na­rà. Tan­ma­teix, amb un re­curs que hem vist en di­es pas­sats, les blan­ques sal­va­ran la par­ti­da. Ni­vell de di­fi­cul­tat: mit­jà.

JOSÉ MANUEL GIL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.