Ani­ver­sa­ris

El Periódico de Catalunya [Català] - - PASSATIEMPS -

JA­VI­ER FESSER

54 anys 3Ci­ne­as­ta ma­dri­leny. Pos­se­eix qua­tre pre­mis Goya. Ha di­ri­git, en­tre al­tres, El mi­la­gro de P. Tin­to, Ca­mi­no, du­es adap­ta­ci­ons de Mor­ta­del·lo i Fi­le­mó i el curt Bi­en­ve­ni­dos. Cam­pe­o­nes, el seu úl­tim film, s’es­tre­na­rà a l’abril. Glo­ria Tre­vi. 50 anys. Can­tant. Xa­vi­er Gra­set. 55 anys. Pe­ri­o­dis­ta. Matt Gro­e­ning. 64 anys. Di­bui­xant. Ja­ne Sey­mour. 67 anys. Ac­triu. Art Spi­e­gel­man. 70 anys. His­to­ri­e­tis­ta. Ma­rio Gas. 71 anys. Ac­tor i di­rec­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.